oaioai:invenio.nusl.cz:118429

Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe:Hodnocení atropogenních tlaků v oblasti hydrosféry za využití ekotoxikologických metod

Abstract

Určení stupně rizika toxicity a genotoxicity znečištění povrchových vod v pěti vybraných profilech na Labi a dále v profilu Jizera pod Mladou Boleslaví. Stupeň rizika chronických účinků znečištění byl stanovován u screeningových vzorků a u znečištění dlouhodobou absorpcí pomocí nově vyvíjených vzorkovačů. Bylo zjištěno zlepšení u ukazatelů rizika chronického účinku ve všech sledovaných profilech na řece Labi. V profilu Jizera pod Mladou Boleslaví bylo opět zaznamenáno zvýšené riziko genotoxicity u dlouhodobého znečištění povrchových vod - stupeň IV

Similar works

Full text

thumbnail-image

National Repository of Grey Literature

Provided original full text link
oaioai:invenio.nusl.cz:118429Last time updated on 10/16/2015

This paper was published in National Repository of Grey Literature.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.