oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8368

Pilotstudie av Fluorerade Ingredienser i Scotchgardprodukter och Deras Halter i Avloppsslam från Reningsverk och Lakvatten från Deponier i Sverige

Abstract

This study performed by Örebro University on behalf of the Swedish Environmental Agency aims at assessing the occurrence and levels of the newly identified side-chain fluorinated polymers from an environmental perspective. The aims of present study are 1) to develop instrumental and extraction methods to measure the active ingredient of two Scotchgard products (two side-chain fluorinated polymers, hereafter referred to as Pre-2002 and Post-2002) in sludge and leachate samples from Swedish wastewater treatment plants and landfills; 2) to evaluate if Pre-2002 and Post-2002 may be responsible for the unidentified organofluorine in the sludge samples from our previous screening study reporting extractable organofluorine (EOF); and 3) to conduct a mass balance analysis on EOF and sum of 93 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) including Pre-2002 and Post-2002 in the sludge and landfill leachate samples to assess the levels of unidentified EOF that potentially are other polymeric or non-polymeric PFAS. Levels of Pre-2002 and Post-2002 and EOF are reported for sludge samples from four wastewater treatment plants (Bergkvara in Torsås, Gässlösa in Borås, Henriksdal in Stockholm, and Öhn in Umeå) collected in 2015, and leachate samples from three different landfills (Atleverket in Örebro, Hässleholm Kretsloppscenter in Hässleholm, and Flishult in Vetlanda). Sludge samples from Gässlösa wastewater treatment plant collected between 2004 and 2016 (excluding 2005 and 2006) were analyzed to assess any temporal trends of the two side-chain fluorinated polymers (Pre-2002 and Post-2002). The present investigation reported levels of both Pre-2002 and Post-2002 in all sludge samples (158-2618 ng/g d.w.). Levels of Pre-2002 were always higher than those of Post-2002 in the same samples. A declining trend was observed for Pre-2002 in sludge samples from Gässlösa but no clear trend was noted for Post-2002. The concentrations of the Pre-2002 and Post-2002 in sludge were higher than the sum of 83 PFAS analyzed in the previous screening study. No relationship between number of people that the wastewater treatment plants served and the concentrations of EOF and Pre-2002 and Post-2002 could be observed. The concentrations of both EOF and Pre-2002 and Post-2002 seem to be more related to the types of industry located in that area. Only three of the five leachate samples showed detectable levels of Pre-2002. Post-2002 was not detected in any of the landfill leachates. The low levels could be due to that both compounds are strongly sorbed to particles, which indicates the fate and distribution of these compounds. For both the sludge and leachate samples, the quantified levels of Pre-2002 and Post-2002 only contributed to a minor part of the EOF. A high proportion of unknown EOF still remains and may be related to other polymeric or non-polar PFAS.Denna rapport innefattar en pilotstudie där två nyligen upptäckta polymerer med fluorerade sidokedjor studeras ur ett miljöperspektiv genom att undersöka deras förekomst och nivåer i svenska slam- och lakvattenprover. Syftet med denna studie var 1) att utveckla extraktions- och instrumentella metoder för analys av den aktiva ingrediensen i två Scotchgardprodukter (vilka benämns i denna rapport som Pre-2002 and Post-2002) i slam- och lakvatten från svenska reningsverk och deponier; 2) att utvärdera om Pre-2002 och Post-2002 kan förklara en del av halten oidentifierat organiskt fluor (OF) i slamprover som visats i vår tidigare screeningstudie; och 3) att genomföra en massbalansanalys av extraherbart OF (EOF) och Σ93PFAS inklusive Pre-2002 och Post-2002 i slam- och lakvattenprover för att bedöma delen av okänt EOF som potentiellt kan vara andra PFAS ämnen. I denna studie rapporteras koncentrationer av Pre-2002 och Post-2002, samt EOF för slamprover från fyra reningsverk (Bergkvara i Torås, Gässlösa i Borås, Henriksdal i Stockholm och Öhn i Umeå) insamlade under 2015, samt lakvattenprover från tre olika avfallsdeponier (Atleverket i Örebro, Hässleholm Kretsloppscenter i Hässleholm och Flishult i Vetlanda). En tidstrend av halterna Pre-2002 and Post-2002 mellan 2004 och 2016 (2005 och 2006 saknades) utfördes i slamprover från Gässlösa reningsverk. Detekterade koncentrationer av både Pre-2002 och Post-2002 hittades i alla slamprover (158-2618 ng/g d.w.). En minskning i koncentration av Pre-2002 kunde ses från 2004 till 2016 i slamprover från Gässlösa reningsverk, medan ingen trend för Post-2002 observerades. Halten av Pre-2002 and Post-2002 var högre än summan av de 83 PFAS-ämnen som analyserats i den tidigare screeningstudien. Inget tydligt samband kunde ses mellan antalet personer anslutna till reningsverket och halterna av oidentifierat EOF samt de detekterade polymererna med fluorerade sidokedjor. Nivåerna av EOF, Pre-2002, och Post-2002 visade sig vara relaterat främst till typ av industriell verksamhet i anslutning till reningsverket. Endast tre av fem lakvattenprover visade detekterbara koncentrationer av Pre-2002. Post-2002 detekterades inte alls i lakvatten. De låga nivåerna i lakvattenproverna kan förklaras av att Pre-2002 och Post-2002 starkt adsorberar till partiklar, vilket visats i andra studier. Detta ger ytterligare en inblick i hur dessa ämnen transporteras i miljön. Andelen av Pre-2002 och Post-2002 i både slam och lakvattenproverna är låg i förhållande till halten EOF, som fortfarande utgörs av en stor andel oidentifierat EOF. Den stora mängden okänt EOF kan därför ha sitt ursprung i andra icke- eller polymeriska PFAS-ämnen

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

Provided original full text link
oaioai:DiVA.org:naturvardsverket-8368Last time updated on 3/16/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.