oaioai:zir.nsk.hr:efri_1841

Financial investment planning of pixed assets

Abstract

Glavni cilj svakog poduzeća je maksimalizacija njegove vrijednosti. Današnja vrijednost poduzeća određena je sadašnjom vrijednošću svih njegovih budućih novčanih tokova koji dolaze od imovine unutar poduzeća, što je rezultat prošlih investicijskih odluka, i budućih investicijskih oportuniteta. Budžetiranje kapitala predstavlja postupak donošenja odluka o dugoročnim investicijskim projektima u realnu poslovnu imovinu poduzeća, odnosno fiksnu i permanentnu tekuću imovinu, a tom tehnikom vrši se ocjena financijske efikasnosti investicijskog projekta. Financijska efikasnost ovisi o veličini i dinamici očekivanih novčanih tokova te njihovoj vremenskoj vrijednosti koja se mjeri diskontnom stopom, odnosno troškom kapitala kao temeljnim standardom profitabilnosti tvrtke. Ocjena isplativosti investicijskog projekta prije njegove realizacije ima veliku važnost pošto ga najčešće karakteriziraju intenzivna kapitalna ulaganja koja dugoročno utječu na vrijednost poduzeća. Pod spomenutim kapitalnim izdacima smatra se ulaganje novca koji ima visoki oportunitetni trošak, jer postoji mogućnost da se on uloži u profitabilnije svrhe i tako više doprinese povećanju vrijednosti poduzeća. U ovome radu prikazan je teorijski okvir procesa planiranja koji je u aplikatvnom smislu predstavljen na primjeru R&D poduzeća Fastina d.o.o. Dotično poduzeće ima interno propisanu i dokumentiranu proceduru planiranja koje se menadžment pridržava. Svrha istraživanja provedenog u radu je pobliže odrediti i prikazati važnost utjecaja planiranja i izrade poslovnog plana, a posebice kapitalnog budžeta na uspješnost poslovanja poduzeća

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:efri_1841Last time updated on 10/29/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.