Croatian Digital Thesis Repository
Not a member yet
  96016 research outputs found

  Queen Elizabeth II as a Brand

  No full text
  Stvaranje osobnog brenda u današnjem moderniziranom svijetu puno je jednostavnije nego što je to bilo nekada. Ljudi su ranije brend mogli postati isključivo rođenjem i vlastitim uspjesima, dok danas to mogu i putem masovnih medija, koji im znatno olakšavaju doseg velikog broja ljudi, široke javnosti. Neovisno o tome kako pojedinac stvori osobni brend, kao i kad su u pitanju proizvodi, važno je održavati brend, držati ga vjerodostojnim i jedinstvenim kako se ne bi našao u mnoštvu onih koji su brzo zaboravljeni. Kraljica Elizabeta II. nije se mogla suočiti s takvim problemom jer vladara Velike Britanije nemoguće je zaboraviti. Ipak, nju je čekao puno teži put, koji je očekivao neprekinuto građenje pozitivnog imidža i širenje snage i moći brenda kako bi uzdignula ne samo sebe i kraljevsku obitelj, već i cijelu državu. Elizabeta II. u tome je uspjela, snaga njezina brenda ne može se usporediti s niti jednim globalnim brendom trenutno u svijetu, a onaj tko će ju pokušati nadmašiti morat će se zaista potruditi. Nije sporno da će taj brend ostati jak još dugo vremena nakon njezine smrti.Creating a personal brand in today's modernized world is much simpler than it used to be. Previously, people could become a brand solely through birth and their own success, while today they can also do so through the mass media, which make it much easier for them to reach a large number of people, the general public. Regardless of how an individual creates a personal brand, as in the case of products, it is important to maintain the brand, keep it credible and unique so that it does not find itself among the multitude of those who are quickly forgotten. Queen Elizabeth II could not face such a problem, because it is impossible to forget the ruler of Great Britain. However, a much more difficult path awaited her. The path which expected the continuous building of a positive image and the expansion of the strength and power of the brand in order to elevate not only herself and the royal family, but also the entire country. Elizabeth II. she succeeded in that, the strength of her brand cannot be compared to any global brand currently in the world, and whoever tries to surpass her will have to try really hard. There is no doubt that the brand will remain strong long after her death

  The influence of appearance and arrangement of the store on the purchasing behaviour of the customers in retail

  No full text
  U modernom svijetu u kojem danas živimo puno se više pažnje posvećuje kupovini, što većem i kvalitetnijem izboru proizvoda i proizvođača te analizom ponašanja potrošača s ciljem da se predvide i ostvare sve kupčeve želje i potrebe. Danas kupci velikih samoposlužnih prodavaonica samo u oko 30% slučajeva zna što će kupiti dok u ostalih 70% kupuju impulzivno u trenutku zbog osjećaja koji im izazove sama prodavaonica. Kupovina se može definirati kao proces u kojem potrošač prolazi kroz određene faze dok ne donese odluku o kupovini. Svaki kupac je individua za sebe i iz tog razloga svaki kupac kroz proces kupovine može prolaziti brže ili sporije, a neke faze mogu se i preskočiti. To ovisi o tome kakav je tko kupac. Faze kroz koje kupac prolazi prilikom svake kupovine: spoznaja potrebe, traženje informacija, procjena alternativa, odluka o kupovini i ponašanje nakon kupovine. Svaka zdrava osoba ima na raspolaganju 5 osjetila putem kojih doživljava svijet oko sebe. To su osjetilo vida, sluha, njuha, dodira i okusa. Prodavači koriste osjetilni marketing kako bi podsvjesno kupca „nagovorili“ na kupovinu nekog proizvoda. Obzirom na to, na kupca u prodavaonici djeluju poticaji kao što su: boja zidova prodavaonice, miris prodavaonice, glazba u prodavaonici, raspored artikala po prodavaonici, rasvjetom prodavaonice i promidžbenim repertoarom prodavaonice. Utjecanje na kupca ranije navedenim stvarima naziva se osjetilni marketing. Osjetilni marketing je vrsta marketinga gdje se s potrošačem dolazi u kontakt putem svih ljudskih osjetila da bi se postigao bolji način doživljaja određenog proizvoda. Ova vrsta marketinga koristeći ljudska osjetila povezuje potrošača na emocionalnoj razini na osobniji način u odnosu na masovni marketing

  Synthesis, characterization and thermal transformation of new styryl-heterocycles and quantum-chemical study of the reaction mechanism

  No full text
  Cilj ovog rada bio je prirediti nove heterocikličke stilbenske sustave koji će se podvrgnuti termičkim ispitivanjima u pokušaju sinteze indanskih i indenskih derivata. Početni prekursori pripravljeni su Wittigovom reakcijom, pri čemu su dobiveni stilbenski i monosupstituirani sustavi. Termička ispitivanja u kiselom mediju provedena su na pripravljenim stilbenskim sustavima, a prisutnost indanskih i indenskih produkata uočena je samo kod tiofenskih derivata. Kvantno-kemijskim metodama ispitana su sva eksperimentalna zapažanja dobivena u radu.The aim of this work was to prepare heterocyclic stilbene systems that will be subjected to thermal reaction in an attempt to synthesize indane and indene derivatives. The initial precursors were prepared by the Wittig reaction, whereby stilbene and monosubstituted systems were obtained. Thermal reactions in acidic medium were performed on the prepared stilbene systems, and the presence of indane and indene products was observed only in thiophene derivatives. All the experimental observations obtained in the work were examined by quantum-chemical methods

  Modeling tourist consumption using statistical learning methods

  No full text
  U ovom radu modelirala se turistička potrošnja u Republici Hrvatskoj koristeći metode statističkog učenja. Na početku rada dali smo uvod u statističko učenje, uveli terminologiju, centralne pojmove najbolje veze i funkcije gubitka te cijeli okvir za daljnje predstavljanje metoda koje smo koristili. Podsjetili smo se linearnog regresijskog modela i najčešće metode njegove prilagodbe - metode najmanjih kvadrata. Definirali smo pojmove testne greške i očekivane testne greške te predstavili metodu unakrsne validacije kao metodu za procjenu očekivane testne greške. Koristeći lemu o dekompoziciji očekivane testne greške, objasnili smo odnos pristranosti i varijance u statističkom učenju. Potom smo uveli metode odabira prediktora u linearnim modelima te metode regularizacije (ridge i LASSO regresija). Na kraju smo predstavljene metode primijenili na podatke Instituta za turizam o turističkoj potrošnji u Republici Hrvatskoj. Rezultati svih metoda koje smo primijenili upućuju na nelinearnost veze između varijabli odziva i varijable prediktora. Sve metode dovode do približno jednakih zaključaka vezano uz utjecaj pojedinih prediktora na odziv. S obzirom da je testna greška najmanja kod metoda ridge i LASSO regresije, za njih bismo se najprije odlučili pri donošenju zaključaka.In this thesis, we model tourist expenditure in the Republic of Croatia using statistical learning methods. The thesis begins with an introduction to the statistical learning terminology, its concepts and its main tools. We then further revise the linear regression model and the least squares method. Next, we define the test error and the expected test error of a prediction and we present the cross-validation method as a tool for estimating the expected test error. We also provide a decomposition of the expected test error which explains the relationship between bias and variance in the statistical learning theory. We next discuss subset selection methods in linear models and regularization methods (ridge and LASSO). Finally, we apply the presented methods to the data provided by the Institute for Tourism on tourist expenditure in the Republic of Croatia. The results of all the methods we apply suggest a non-linear relationship between the response variable and the predictor variables. However, they also lead to a similar conclusion on the relationship between the response variable and the regressors, with regularization methods giving lower test error

  Population affinity estimation: the frequency of the metopic sature on Salona population

  No full text
  Cilj: Cilj ovoga rada jest utvrditi učestalost perzistentnog metopičnog šava u odrasloj populaciji Salone. Metode: Pregledani su koštani ostatci s arheološkog nalazišta Solin-Smiljanovac. Od koštanih ostataka 629 osoba, njih je 142 (68 žene, 66 muškarci, 8 nepoznatog spola) pripadalo je odraslim osoba (starijima od 18) te je imalo očuvanu frontalnu kost na kojoj se mogla odrediti prisutnost perzistentnog metopičnog šava te radi li se o potpunom ili nepotpunom. Nepotpuni metopični šav je potom dodatno definiran prema tipu (donji, srednji ili gornji). Donji tipovi su podijeljeni dalje prema obliku (U, V, H, Y, obrnuti Y, side-to-side, zrakasti, linearni i dvostruki). U istraživanju nije napravljena distinkcija između donjeg metopičnog šava i supranazalnog šava. Podatci o spolu, dobi, očuvanosti frontalne kosti te tipu i obliku metopičnog šava su bilježeni u tablice a metopični šavovi su fotografirani. Rezultati: Perzistentni metopični šav zabilježen je na 78 od 142 lubanje (54,93%), na 45 muških lubanja i 35 ženskih. Nepotpuni metopični šav/supranazalni šav zabilježen je na 67 lubanja, 36 muških i 29 ženskih lubanja (47,18%). Na 10 lubanja zabilježen je metopizam (5 muških, 5 ženskih). Zaključak: Prisutnost perzistentnog metopičnog šava u Saloni slična je onoj zabilježenoj u istraživanjima provedenima na geografski i vremenski bliskim populacijama. Buduća istraživanja na području današnje RH bi dala uvid u prisutnost perzistentnog metopičnog šava kroz povijest Hrvatske te ukazala na važnost proučavanja epigenetskih karakteristika.Objective: The objective of this paper is to determine the frequency of the presence of persistent metopic suture in the adult population of Salona and to contribute to the research of persistent metopic suture and epigenetic characteristics in anthropology and forensics. Methods: Skeletal remains from the Solin-Smiljanovac archaeological site were examined. Of the skeletal remains of 629 persons, 142 of them (68 women, 66 men, 8 of unknown sex) belonged to adults (older than 18) and had a preserved frontal bone on which the presence of a persistent metopic suture could be determined and whether it was a complete or incomplete. The incomplete metopic suture was then further defined by type (lower, middle or upper). The types below are further divided by shape (U, V, H, Y, inverted Y, side-to-side, radial, linear and double). In the research, no distinction was made between the lower metopic suture and the supranasal suture. Data on sex, age, preservation of the frontal bone, and the type and shape of the metopic suture were recorded in tables, and the metopic sutures were photographed. Results: Persistent metopic suture was recorded in 78 skulls (54.93%), in 45 male and 35 female skulls. Incomplete metopic suture/supranasal suture was recorded in 67 skulls, 36 male and 29 female skulls (47.18%). Metopism was recorded on 10 skulls (5 male, 5 female). Conclusion: The presence of a persistent metopic suture in Salona is similar to that recorded in studies conducted on geographically and temporally close populations. Further research on the territory of today's Republic of Croatia would provide insight into the presence of a persistent metopic suture throughout the history of Croatia and would point to the importance of studying epigenetic characteristics

  Effect of multiple mechanical recycling process on properties of polypropylene

  No full text
  Polimerni materijali prisutni su u svim sferama ljudskoga života. Njihovom upotrebnom nastaju i velike količine polimernog otpada koji je potrebno odgovarajuće zbrinuti kako ne bi predstavljao opasnost za ljude i okoliš. Mehaničko recikliranje pokazalo se kao učinkovit postupak prerade termoplastičnih polimernih materijala kojim je omogućeno njihovo ponovno korištenje u različite svrhe. Iako termoplasti teoretski imaju praktično neograničenu mogućnost višestrukog recikliranja bez gubitka svojstava, zbog nečistoća koje se mogu naći u polimernom materijalu potencijalno ipak može doći do negativnog utjecaja na svojstva. U ovom radu, upravo zbog prethodno navedenog, praćen je utjecaj višestrukih ciklusa mehaničkog recikliranja na svojstva polipropilena (PP). Uzorci čija su se svojstva pratila pripremljeni su miješanjem čistog PP, industrijski recikliranog PP, željezovog(III) oksida te metaliziranog PP dobivenog od ambalažnog otpada. Nakon pripreme smjesa provedena su četiri ciklusa mehaničkog recikliranja ekstudiranjem. U svrhu praćenja utjecaja višestrukih ciklusa mehaničkog recikliranja na svojstva provedena je karakterizacija različitim metodama. Diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom (DSC) određene su temperature taljenja (Tm) i kristalizacije (Tc) te toplinski tokovi uslijed endotermnih (ΔHm) i egzotermnih (ΔHc) promjena. Na temelju određenog, izračunat je i stupanj kristalnosti (Xc). Skenirajućim elektronskim mikroskopom praćene su promjene u morfologiji i sastavu ispitivanih uzoraka. Nadalje, određen je maseni protok taljevine (MFR), a na kraju je uslijedilo ispitivanje mehaničkih svojstava uzoraka pomoću mehaničke kidalice. Svojstva su se pratila nakon svakog ciklusa recikliranja. Rezultati istraživanja pokazali su da višestruko mehaničko recikliranje nema značajnog negativnog utjecaja na kemijsku strukturu i svojstva PP koja bi onemogućila njegovu primjenu tj. mehaničko recikliranje pokazalo se kao učinkovita metoda oporabe PP.Polymeric materials are present in all spheres of human life. Their use generates large amounts of polymer waste, which must be properly managed to prevent it from posing a hazard to humans and the environment. Mechanical recycling has proven to be an effective way to process thermoplastic polymer materials, allowing their reuse for various purposes. Although thermoplastics theoretically have a virtually unlimited potential for multiple recycling cycles without loss of properties, impurities that may be present in the polymer material can potentially have a negative impact on properties. In this study, the effect of multiple cycles of mechanical recycling on the properties of polypropylene (PP) was investigated for this very reason. The samples whose properties were studied were prepared by mixing pure PP, industrially recycled PP, iron(III) oxide and metallized PP from packaging waste. After the mixtures were prepared, four cycles of mechanical recycling by extrusion were performed. In order to monitor the effects of multiple cycles of mechanical recycling on the properties, characterization was performed using different methods. Differential scanning calorimetry (DSC) was used to determine the melting temperature (Tm) and crystallization temperature (Tc), as well as the heat flows due to endothermic (ΔHm) and exothermic (ΔHc) changes. The degree of crystallinity (Xc) was also calculated based on the data. Changes in the morphology and composition of the tested samples were observed by scanning electron microscopy. In addition, the melt flow rate (MFR) was determined and finally the mechanical properties of the samples were tested using a universal testing machine. The properties were monitored after each recycling cycle. The research results showed that multiple mechanical recycling cycles did not have significant negative effects on the chemical structure and properties of PP that would hinder its application. Mechanical recycling has been shown to be an effective method for the recovery of PP

  Construction Project of Reinforced Concrete Prefabricated Structure : Master's Thesis

  No full text
  U ovom diplomskom radu je prikazan glavni projekt proizvodno-poslovne zgrade koja se nalazi u gradu Solinu. Projekt sadrži: tehnički opis konstrukcije, opće i posebne tehničke uvjete, plan kontrole i osiguranja kvalitete, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata i karakteristične građevinske nacrte i armaturne planove. Također ispitan je utjecaj geotehničke seizmičke izolacije od sloja oblutaka na sile i pomake u konstrukciji.The master's thesis presents the main project of the production and business building located in the city of Solin. The project contains a technical description of the structure, general and special technical conditions, quality control and assurance plan, calculation of load-bearing structural elements, and characteristic construction drawings and reinforcement plans. The influence of geotechnical seismic base isolation on forces and displacements in the structure was also examined

  Methods and quality of recorded music reproduction

  No full text
  Ovaj diplomski rad bavi se metodama i uređajima za reprodukciju snimljene glazbe te njihovim tehničkim i akustičkim kvalitetama i mogućnostima. U radu se analizira pojam snimljene glazbe, u kojem smjeru je tekao njezin povijesni razvitak i koje metode su korištene za samo snimanje glazbe. Snimljena glazba reproducira se putem uređaja specijaliziranih za reprodukciju zvuka pa tako i glazbe. U radu se kroz povijesni aspekt proučavaju razne metode i uređaji za snimanje i reprodukciju glazbe te kako njihova različitost izgleda i zvuči u praksi. Zaključno, provodi se kratko anketiranje o preferencijama i prirodnosti izvora zvuka.This graduate thesis deals with methods and devices for the reproduction of recorded music and their technical and acoustic qualities and capabilities. The paper analyzes the concept of recorded music, the direction of its historical development, and the methods used for music recording itself. Recorded music is reproduced through devices specialized in sound and music reproduction. The study explores various methods and devices for music recording and music reproduction from a historical perspective, as well as how their diversity appears and sounds in practice. In conclusion, a short survey is conducted about preferences and the naturalness of sound sources

  Theoretical calculation and analysis of WiFi signals with machine learning

  No full text
  Cilj istraživanja je korištenjem analize WiFi signala otkriti prisustvo ljudi u WiFi polju. Podatci koje analiziramo su intenziteti elektromagnetskog (WiFi) polja u danim točkama prostora, za danu konfiguraciju objekata koji se nalaze u prostoriji. Koristimo tri različite metode strojnog učenja na istim setovima podataka. Gledamo rješenja koja nam daje strojno učenje za pojedinu metodu te ih uspoređujemo s ostalim metodama. Zanima nas koja metoda daje bolje rezultate te što možemo u budućnosti poboljšati da dobijemo bolja rješenja. Jedan set podataka je dobiven teorijski koristeći program COMSOL, dok je drugi set podataka dobiven eksperimentalno.The goal of the research is to detect the presence of people in the WiFi field using WiFi signal analysis. The data that we analyze are the intensities of the electromagnetic (WiFi) field in given points of space, for a given configuration of objects located in the room. We are using three machine learning methods on same datasets. Machine learning give us results for individual method and then we compare those results with other machine learning results. We do that because we want to see what method works the beast and how we can upgrade to get better results. One dataset was obtained theoretically using the COMSOL program, while the other dataset was obtained experimentally

  Spatial differentiation of the provision of transport infrastructure elements surrounding educational, health and social welfare institutions in the City of Koprivnica

  No full text
  Promet se može definirati kao kretanje ljudi, dobara i energije te prijenos informacija s jednog mjesta na drugo, a ta su kretanja oduvijek bila neizostavna komponenta društva. Institucije odgoja i obrazovanja, zdravstva te socijalne skrbi smatraju se jednima od temeljnih usluga svakog društva kojima svaka osoba mora imati pravo pristupa, a taj se pristup ostvaruje upravo preko prometa. U ovom radu istražene su prostorne razlike u opremljenosti elementima prometne infrastrukture u okolici odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi u Gradu Koprivnici. Proučavane su kroz elemente sigurnosti, javnog prijevoza, infrastrukture i mobilnosti koji su vrednovani i prikazani kroz kartografske prikaze. Cilj ovog istraživanja jest ukazati na stanje i razliku u opremljenosti elementima prometne infrastrukture oko odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i institucija socijalne skrbi diljem Grada Koprivnice, međusobno ih usporediti, usporediti ih po njihovom položaju unutar Koprivnice te dati prijedloge poboljšanja trenutnog stanja. Istraživanjem je utvrđeno da postoji prostorna razlika između institucija po razini opremljenosti navedenim elementima te da postoji blaga razlika u opremljenosti s obzirom na vrstu institucije pri čemu su najbolje opremljene institucije socijalne skrbi.Transportation can be defined as the movement of people, goods and energy and the transfer of information from one place to another, and these movements have always been an indispensable component of society. Institutions of education, healthcare and social welfare are considered to be one of the fundamental services of every society, to which every person must have the right to access, and this access is achieved precisely through transportation. In this paper, spatial differences in the provision of transport infrastructure elements in the vicinity of educational, health and social welfare institutions in the City of Koprivnica were investigated. They were studied through the elements of security, public transport, infrastructure and mobility, which were evaluated and presented through cartographic representations. The goal of this research is to indicate the state and difference in the provision of transport infrastructure elements around educational, health and social welfare institutions throughout the City of Koprivnica, to compare them with each other, to compare them according to their position within Koprivnica, and to make suggestions for improving the current situation. The research established that there is a spatial difference between the institutions in terms of the level of provision with the mentioned elements, and that there is a slight difference in provision regarding the type of institution, with social welfare institutions being the best equipped

  17,957

  full texts

  213,178

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Croatian Digital Thesis Repository is based in Croatia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇