oaioai:dspace.uib.es:11201/147766

L'educació a casa a les Illes Balears com a alternativa pedagògica

Abstract

[cat] El tema al que fa referència el meu treball de fi de grau és la corrent pedagògica de l’educació a casa. Una aproximació als seus origens com a moviment i el recorregunt històric a nivell global, centrat en els Estats Units i l’Estat espanyol. Es du a terme un anàlisi de la situació legal de les famílies que eduquen els fills a casa. Finalment es dona a conèixer la situació actual d’aquesta alternativa pedagògica a les Illes Balears. Mitjançant un projecte d’investigació basat en un estudi de dos casos concrets de famílies que han optat per l’educació a casa coneixerem la seva experiència, a través d’una entrevista. L’objectiu general és coneixer alternatives educatives innovadores i reflexionar sobre si la metodologia dels centres educatius espanyols es troba obsoleta i necessita una rennovació.[eng] The subject referred in my final project is the pedagogical current of homeschooling. An approach to its origins as a movement and the historical course on a global level, centered in the United States, and then in Spain. An analysis of the homechoolers families’s legal situation. Finally, we present the current situation of this pedagogical alternative in the Balearic Islands. Through a research project based on a study of two specific cases of homeschooling and an interview we will know their experience. The main objective is to know innovative educational alternatives and to reflect on whether the methodology of the Spanish educational centers is obsolete and needs a renovation

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositori Institucional de la UIB

Provided original full text link
oaioai:dspace.uib.es:11201/147766Last time updated on 9/3/2019

This paper was published in Repositori Institucional de la UIB.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.