oaioai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127038

Transect-rapport 1164

Abstract

In opdracht van Legalexion heeft Transect in januari 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Kruisweg 1-3 in Naaldwijk (gemeente Westland). De aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de sloop van twee bestaande woningen en de realisatie van een nieuwe woning. Vanuit het gemeentelijk beleid heeft het plangebied een archeologische verwachting, hetgeen betekent dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Om in het plangebied herontwikkeling mogelijk te maken, is een archeologisch vooronderzoek vereist. Dit rapport geeft invulling aan die onderzoeksplicht. Op basis van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van resten uit de periode Romeinse tijd- Middeleeuwen. Deze verwachting is gebaseerd op de vondst van een cultuurlaag op een diepte van circa 105-140 cm –Mv in de ondergrond van het plangebied. In de cultuurlaag zijn resten bot en houtskool gevonden. Dateerbaar materiaal ontbreekt echter. De cultuurlaag bevindt zich echter in een laag strandzand, die op basis van de geologische ontstaansgeschiedenis van het gebied moet dateren in de Romeinse tijd-Middeleeuwen. Ook is sprake van een verwachting op resten uit de Late IJzertijd- Romeinse tijd aan de basis van de strandafzettingen, maar hiervoor zijn geen concrete aanwijzingen gevonden

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic Archiving System

Provided original full text link
oaioai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:127038Last time updated on 5/29/2019

This paper was published in Electronic Archiving System.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.