oaioai:zir.nsk.hr:vup_56

ACCOUNTING OF BUDGETARY USERS' FINANCIAL ASSETS

Abstract

Proračun definiran je kao akt kojim se primici i prihodi procjenjuju te utvrđuju izdaci i rashodi države za određeno razdoblje, odnosno jednu godinu. Dakle, proračun prikazuje vrlo važne funkcije države tokom jedne godine, služi kao kontrola u nabavi i potrošnji sredstava proračuna i glavni je instrument kojim se država služi kako bi mogla utjecati na gospodarsko stanje u zemlji. Proračunom su obuhvaćeni svi proračunski korisnici, ali ne i izvanproračunski fondovi. Proračunski korisnici kao i svaki drugi poslovni subjekti izrađuju svoj proračun za sljedeću godinu. Godišnje izvješće čine glavni financijski izvještaji proračuna i korisnika proračuna odnosno: bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o obvezama, izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, izvještaj o novčanim tijekovima i bilješke uz financijske izvještaje. Prema Zakonu o proračunu imovina države i jedinica lokalne i područne samouprave je financijska i nefinancijska imovina u njihovom vlasništvu. Financijska imovina sastoji se od sljedećeg: novca, depozita, jamčevnih pologa i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo, zajmova, vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine. Glavni izvori imovine proračunskih korisnika potječu od glavnih prihoda i primitaka državnog proračuna.A budget is an act which estimates revenues, receipts, determines expenditures and outlays of a state for a period of one year. Thus, the budget shows very important functions of a government throughout a year, serves as a leverage in the purchase and consumption of the budget's resources and is the main instrument used by the government to influence the economic situation in the country. The budget covers all budget users, but not the extrabudgetary funds. Budget users, just like any other business subjects, plan their budget for next year. The annual report consists of the main financial statements of the budget and budget users, which is: balance sheet, income and expenses report, consolidation balance of capital assets, note to the financial statements and report own revenue. According to the law about budget, the state and local and regional government, own assets of the state and local and regional government’s financial and non-financial assets. Financial assets consist of the following: cash, deposit, bail deposit and receivables from employees and for overpaid taxes and other, loans, securities, stocks and shares in equity, claims for operating revenues and receivables from the sale of non-financial assets. The main sources of the assets of budget users originate from the main revenues and receipts of the state budget

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Provided original full text link
oaioai:zir.nsk.hr:vup_56Last time updated on 5/7/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.