Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Assessment of landslide road cut - road I/58 leading from Příbor to Kopřivnice

By Taťána Petrášová

Abstract

Import 04/02/2014Diplomová práce se zabývá posouzením sesuvu svahu zářezu silnice I/58, vedoucí z Příboru do Kopřivnice. Řešený sesuv svahu zářezu se nachází ve staničení 3,050 km ve směru od Kopřivnice na Příbor, na větvi J obchvatu Příboru. V úvodu práce je vysvětlena základní problematika sesuvů, jejich rozdělení a příčiny vzniku. V práci je uveden popis lokality, kde se sesuv nachází a výsledky geotechnických a geologických průzkumných prací, které byly provedeny. Na základě těchto podkladů byly následně vytvořeny matematické modely svahu pomocí softwaru Plaxis 2D 2010. Cílem diplomové práce je celkové posouzení stability svahu podle stupně bezpečnosti, posouzení sesuvu svahu zářezu a vymodelování předpokládaného chování svahu a následné navržení možných stabilizačních opatření.The thesis deals with the assessment of landslide road cut – road I/58 leading from Příbor to Kopřivnice. The solved landslide road cut is located in stationing (at chainage) 3,050 km in the direction from Kopřivnice to Příbo, on branch J of the envelopment Příbor. The introduction explains the basic problems of the landslide, their distribution and causes of genesis. In the work is state description of the site, where is located the landslide and here are the results of geotechnical and geological exploration works, which were carried out (that has been carried out). On the basis of these documents were subsequently created the matematic models with using the software Plaxis 2D 2010. The aim of thesis is the total assessment of the slope stability according to the degree of safety, the assessment of the landslide road cut and the modeling expected behaviour of slope and then suggesting the possible stabilization measures.224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvívýborn

Topics: gabionová stěna, geotechnika, hranec, MKP, odvodnění, sesuvy, svahové pohyby, stabilita svahu, svahový odtrh, gabion wall, geotechnical engineering, dreikanter, The finite element method (FEM), drainage, landslides, slope stability, slope breaking
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101595
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.