Technical University of Ostrava

DSpace at VSB Technical University of Ostrava
Not a member yet
  118056 research outputs found

  Design for sewage water management in the village of Kunětice

  Get PDF
  Bakalářská práce řeší návrh odkanalizování obce Kunětice gravitační splaškovou kanalizací s následnou dopravou odpadních vod výtlačným potrubím do stávající čerpací stanice odpadních vod v obci Počaply. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje popis lokality, zhodnocení stávajícího stavu, návrh řešení a technické podklady. Praktická část řeší konkrétní návrh soustavy splaškové stokové sítě a obsahuje výkres situace, podélné profily, hydrotechnický výpočet a odhad ekonomických nákladů celé stavby.This bachelor's thesis addresses the design of a gravity sewage system for the municipality of Kunětice with subsequent transportation of wastewater via a pressure pipeline to the existing wastewater pumping station in the village of Počaply. The thesis is divided into two parts: a theoretical and practical one. The theoretical part contains a description of the location, evaluation of the current state, proposed solution, and technical specifications. The latter focuses on the specific design of the sewage network system and includes a technical drawing of the situation, longitudinal profiles, hydro-technical calculations, and an estimate of the economic costs of the entire construction.546 - Katedra environmentálního inženýrstvívelmi dobř

  The Optimization of the Bath Flow in a Continuous Casting Tundish by using Numerical Simulations

  Get PDF
  Tato diplomová práce se zabývá mezipánví, jejímu popisu a funkci během odlévání oceli. Je zaměřena na zkoumání proudění lázně během lití oceli s využitím numerických simulací. Dále je v této práci proveden rozbor pěti literárních děl na toto téma a poslední – experimentální část, byla podrobena porovnáním dvou modelů turbulence proudění (k-epsilon a k-omega) oceli s rozdílnou licí rychlostí. V závěru této práce je proveden souhrn poznatků z měření a vyhodnocení jednotlivých variant.This diploma thesis deals with the tundish, its description and function during steel casting. It is focused on the investigation of bath flow during steel casting using numerical simulations. Furthermore, this work analyzes five literary works on this topic and the last part – the experimental part, was subjected to a comparison of two models of flow turbulence (k-epsilon and k-omega) of steels with different casting speeds. At the end of this work, a summary of findings from the measurement and evaluation of individual variants is made.652 - Katedra metalurgických technologiívýborn

  Assessment of the Financial Health of the Selected Industrial Company

  Get PDF
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finančního zdraví průmyslového podniku. Cílem práce je provedení finanční analýzy a stanovení výkonnosti vybraného podniku pomocí finančních ukazatelů a nalezení ukazatelů negativně ovlivňujících výkonnost podniku a také navržení řešení daného problému. Práce je rozdělena to čtyř hlavních částí. První část je věnována představení podniku, druhá část se zabývá teoretickými východisky a metodikou práce. Ve třetí části jsou aplikovány vybrané metody pro zhodnocení finančního zdraví průmyslového podniku a poslední část diplomové práce se zabývá zhodnocením výsledků finanční analýzy a navržením vhodných opatření pro zlepšení fungování podniku.The diploma thesis deals with the evaluation of the financial health of the industrial company. The aim of the thesis is to perform a financial analysis and determine the performance of the selected company using financial indicators and to find indicators that negatively affect the performance of the company and also to propose a solution of the problems. The thesis is divided into four main parts. The first part is devoted to the introduction of the company, the second part deals with the theoretical background and methodology of the thesis. In the third part, selected methods are applied to evaluate the financial health of the industrial company and the last part of the thesis deals with the evaluation of the results of the financial analysis and proposing appropriate measures to improve the operation of the company.545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenívelmi dobř

  The Use of 3D Printing in the Environment of an Industrial Enterprise

  Get PDF
  3D tiskárny jsou stále více využívány v různých oblastech průmyslu, jako jsou automobilový, letecký, zdravotnický nebo stavební. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi a výhodami použití 3D tisku v průmyslovém podniku, který se specializuje na výrobu dílů pro různé odvětví. Cílem práce je analyzovat současný stav a potenciál 3D tisku v průmyslovém podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické základy 3D tisku, jeho historii, principy, technologie. Druhá část práce se zaměřuje na typy 3D tiskáren využívaných v průmyslových podniku, která zahrnuje data uvedené zaměstnanci skutečného průmyslového podniku, analýzu trhu s 3D tiskem a porovnání mezi konkurenčními podniky. Třetí část práce prezentuje materiály vhodné pro využití do 3D tiskáren pro různé aplikace v podniku, jako jsou prototypování, náhradní díly, vlastní design nebo personalizace. Čtvrtá část práce prezentuje software využívaný k 3D tisku. Pátá část se zabývá možností využití AI ve spojení s 3D tiskem. Šestá část je využití 3D tiskáren ve srovnání s tradičními metodami výroby, jako jsou vstřikování plastů, frézování nebo obrábění. Závěrečná část práce shrnuje hlavní zjištění a doporučení pro implementaci 3D tisku v podniku.3D printers are increasingly being used in various industries, such as automotive, aerospace, healthcare, or construction. This bachelor's thesis deals with the possibilities and advantages of using 3D printing in an industrial enterprise that specializes in producing parts for various industries. The aim of the thesis is to analyze the current state and potential of 3D printing in the enterprise. The first part of the thesis focuses on the theoretical foundations of 3D printing, its history, principles, and technologies. The second part of the thesis focuses on the types of 3D printers used in industrial enterprises, which includes data provided by employees of a real industrial enterprise, an analysis of the 3D printing market, and a comparison between competing enterprises. The third part of the thesis presents materials suitable for use in 3D printers for various applications in the enterprise, such as prototyping, spare parts, custom design, or personalization. The fourth part of the thesis presents software used for 3D printing. The fifth part of the thesis deals with the possibility of using AI in conjunction with 3D printing. The sixth part is the use of 3D printers compared to traditional manufacturing methods, such as plastic injection molding, milling, or machining. The final part of the thesis summarizes the main findings and recommendations for implementing 3D printing in the enterprise.545 - Katedra ekonomiky a systémů řízenívelmi dobř

  SMED Analysis at the Selected Workplace

  Get PDF
  Bakalářská práce se zabývá implementací metody SMED na CNC strojích ve firmě Novogear spol. s.r.o. V teoretické části jsou představeny principy štíhlé výroby a obecné postupy její implementace. V praktické části se nachází analýza současného stavu ve firmě, která se týká zaměstnanců, výrobků, klíčových dodavatelů, zákazníků a dále pak časů přestaveb a výměn obrobků na bruskách. Při řešení byla použita metoda SMED. Na základě provedených měření a jejich vyhodnocení byly identifikovány příčiny časových ztrát a zpracovány 3 návrhy k jejich eliminaci.This bachelor thesis deals with the implementation of the SMED method on CNC machines at Novogear spol. s.r.o. In the theoretical section, the principles of lean manufacturing and general procedures of its implementation are introduced. The practical section contains an analysis of the current state of the company, which concerns employees, products, key suppliers, customers and the duration of changeovers or grinder tooling exchanges. To resolve the problem, the SMED method was used. Based on measurements performed and their evaluation, causes of time losses were identified and three proposals for their elimination were processed.345 - Katedra mechanické technologievýborn

  Mineral Raw Materials, Production, Uniqueness of Czech Art Nouveau Glass and its Use in Tourism

  Get PDF
  Tato bakalářská práce se zabývá jedinečností českého secesního skla, které je díky své vysoké umělecké a historické hodnotě velmi ceněno v celé Evropě. Práce popisuje suroviny pro výroby skla a jejich vlastnosti. Dále se práce zaměřuje na historii a vývoj skla ve světě a tuzemsku do počátku secese. Vetší část práce je věnovaná secesi, charakteristice secese, významným sklárnám a uměleckému sklářství tohoto období. V práce je také popsána prezentace secesního skla v minulosti a současnosti. Dále je popsán návrh turistické trasy zaměřující se na návštěvu významných secesních muzeí, nalezišť surovin a sklářských hutí.This bachelor's thesis deals with the uniqueness of Czech art nouveau glass, which is highly valued throughout Europe due to its high artistic and historical value. The thesis describes the raw materials for glass production and their properties. Furthermore, the work focuses on the history and development of glass in the world and in the country until the beginning of Art Nouveau. The larger part of the work is devoted to Art Nouveau, the characteristics of Art Nouveau, important glassworks and artistic glassmaking of this period. Presentations of art nouveau glass in the past and present are also described in the work. Next, a proposed tourist route is described, focusing on visiting important art nouveau museums, raw material deposits and glassworks.541 - Katedra geologického inženýrstvívelmi dobř

  Waste management of selected municipalities in Ústí nad Labem Region

  Get PDF
  Tato diplomová práce pojednává o problematice odpadového hospodářství vybraných lokalit z Ústeckého kraje. Práce ve druhé kapitole seznámí čtenáře s legislativním vymezením odpadového hospodářství. V dalších kapitolách třetí a čtvrté je již řešena samotná problematika města Lovosice a obce Vrbičany, která je nejprve analýzou současného stavu, ke které jsou použita data za období 2018 až 2021 v množství odevzdaného odpadu ze skupin směsný komunální odpad, papír, plast, sklo a biologicky rozložitelný odpad. Dále je zde provedeno srovnání mezi městem a obcí v odevzdaném množství odpadu a v jejich možnostech ohledně třídění odpadu. V páté kapitole je uvedeno několik možností na zefektivnění vývozů odpadu a možnosti na případné snížení množství odevzdávaného směsného komunálního odpadu. V poslední kapitole je provedeno shrnutí celé diplomové práce.This diploma thesis deals with the issue of waste management of selected localities from the Ústí nad Labem Region. The thesis in the second chapter acquaints the reader with the legislative definition of waste management. In the following chapters of the third and fourth chapters, the issue of the town of Lovosice and the municipality of Vrbičany is already addressed, which is first an analysis of the current state, for which data for the period 2018 to 2021 are used in the amount of waste handed over from the groups mixed municipal waste, paper, plastic, glass and biodegradable waste. There is also a comparison between the city and the municipality in the amount of waste handed over and in their possibilities regarding waste sorting. The fifth chapter presents several options for streamlining waste exports and possibilities for possibly reducing the amount of mixed municipal waste handed in. In the last chapter, a summary of the whole diploma thesis is made.546 - Katedra environmentálního inženýrstvídobř

  Comparison of Contactless Measuring Devices for Surface Roughness Measuring

  Get PDF
  Tomopulos, Christos. Porovnání bezkontaktních měřicích zařízení pro měření drsnosti povrchu. Ostrava, 2023. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Lenka Čepová, Ph.D. Bakalářská práce je věnována parametrickému porovnání dvou bezdotykových měřicích zařízení určených k měření drsnosti povrchu. Hlavním cílem práce bylo porovnat a vyhodnotit naměřené parametry vzorku na měřicích zařízeních Alicona InfiniteFocus G5 a Taylor Hobson Talysurf CCI Lite. Teoretická část se zabývá charakteristikou základních pojmů a parametrů drsnosti povrchu, významem drsnosti povrchu pro odvětví průmyslu a vybranými měřicími metodami a zařízeními. V praktické části jsou charakterizována zvolená měřicí zařízení a vyhodnoceny jejich naměřené výsledky. Závěrem jsou obě měřicí zařízení mezi sebou porovnána.Tomopulos, Christos. Comparison of contactless Measuring Devices for Surface Roughness. Ostrava, 2023. Bachelor thesis. VSB - Technical University of Ostrava. Thesis supervisor Ing. Lenka Čepová Ph.D. The bachelor thesis is devoted to a parametric comparison of two non-contact measuring devices designed to measure surface roughness. The main objective of the thesis was to compare and evaluate the measured parameters of the sample on the measuring devices Alicona InfiniteFocus G5 and Taylor Hobson Talysurf CCI Lite. The theoretical part deals with the characterization of the basic concepts and parameters of surface roughness, the importance of surface roughness for the industrial sector and selected measurement methods and equipment. The practical part characterizes the selected measuring devices and evaluates their measured results. Finally, the two measuring devices are compared with each other.346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologievýborn

  The Influence of Operating Conditions on the Steel Flow in a Five-Strand Asymmetric Tundish by using Physical Experiments

  Get PDF
  Předložená diplomová práce se věnuje modelování chování proudových charakteristik taveniny oceli uvnitř mezipánve pro plynulé odlévání. K uskutečnění cíle byla použita metoda fyzikálního modelování, která je jednou ze dvou modelovacích metod, které se běžně používají pro pozorování metalurgických procesů. Výzkum (experimenty) byl proveden na zmenšeném fyzikálním modelu pětiproudé asymetrické mezipánve v měřítku 1:4. Cílem výzkumu bylo experimentování několika odlišných provozních podmínek, které mohou výrazně změnit charakter proudění a tím pádem ovlivnit výslednou jakost oceli. V tomto výzkumu se konkrétně jednalo o sledování vlivu tří typů inhibitorů turbulence, dvou licích rychlostí a dvou poloh stínicí trubice (kolmá a příčně vychýlená). Dohromady se tedy testovalo 12 odlišných variant. Výsledkem experimentů byly časové závislosti změny koncentrace (C křivky), ze kterých byly určeny jednotlivé doby setrvání (retenční časy) a podíly jednotlivých objemů uvnitř mezipánve. Nakonec byly ještě provedeny optické záznamy proudových charakteristik pomocí vizualizační metody obarvené kapaliny.The presented diploma thesis is devoted to the modelling of the behaviour of the flow characteristics of molten steel inside tundish for continuous casting. The physical modelling method, which is one of the two modelling methods commonly used to observe metallurgical processes, was used to meet the objective. The research (experiments) was carried out on a scaled-down physical model of a five-strand asymmetric tundish on a scale of 1:4. The goal of the research was to experiment with several different operating conditions that can significantly change the character of the flow and thus affect the resulting quality of the steel. In this research, it was specifically about monitoring the effect of three types of turbulence inhibitor, two casting speeds and two positions of the ladle shroud (perpendicular and transverse deflected). A total of 12 different variants were tested. The results of the experiments were time dependences of concentration changes (C curves), from which individual residence times and ratios of individual volumes inside tundish were determined. Finally, optical recordings of flow characteristics were made using the dyed liquid visualization method.652 - Katedra metalurgických technologiívelmi dobř

  Reducing road transport emissions by replacing natural gas with renewable gases

  Get PDF
  Na členské státy Evropské unie jsou kladeny stále přísnější požadavky na snižování emisí skleníkových plynů. V sektoru silniční dopravy je jedním ze způsobů plnění těchto požadavků zvyšování podílu alternativních paliv v energetickém mixu. Mezi ně patří i paliva na bázi zemního plynu, které vykazují nižší emise skleníkových plynů, než konvenční paliva na bázi ropy. Potenciál těchto paliv však spočívá také v jejich postupném nahrazování palivy na bázi biometanu, který je složením téměř identický se zemním plynem. Zemní plyn lze biometanem nahradit bez nutnosti úprav technologie infrastruktury či vozidel. V práci je vypočteno teoretické množství úspory emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy náhradou zemního plynu za biometan.Increasingly strict requirements are being imposed on the Member States of the European Union to reduce greenhouse gas emissions. In the road transport sector, one of the methods of achieving these requirements is increasing the share of alternative fuels in the fuel mix. These include natural gas-based fuels, which emit fewer greenhouse gases than conventional crude oil-based fuels. However, the potential of these fuels lies also in their incremental substitution with biomethane-based fuels, which are almost identical in chemical composition to natural gas. Natural gas can be replaced by biomethane without the need to modify infrastructure or vehicle technology. In this paper, the theoretical amount of greenhouse gas emission savings from road transport by replacing natural gas with biomethane is calculated.635 - Katedra tepelné technikyvelmi dobř

  42,287

  full texts

  118,117

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  DSpace at VSB Technical University of Ostrava is based in Czechia
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇