Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Impact of High Bolting Technology on the Mine Working Stability

By Jindřich Skopal

Abstract

Import 04/02/2014V diplomové práci je řešena problematika vlivu vysokého kotvení na stabilitu dlouhého důlního díla. Samotná práce obsahuje dva stěžejní body, které se zabývají rešeršní částí vysokého kotvení a samotného vlivu vysokého kotvení na stabilitu důlního díla. Cílem první části je seznámit se s materiály, technologií a způsoby využití. V druhé stěžejní části se zabývám vlivem vysokého kotvení a jeho spolupráce s krátkými tyčovými svorníky, obloukovou výztuží a systémem vyplnění prostoru mezi obloukovou výztuží a horninovým masivem, tzv. systém Bullflex. K řešení tohoto úkolu byly použity matematické modely v programovém systému Plaxis 8.2 2D, který je založený na numerické metodě konečných prvků (MKP). Cílem je dokázat vliv dlouhých lanových kotev (systém vysokého kotvení) na stabilitu důlního díla a jeho spolupůsobení s dalšími elementy výztužného systému.The dissertation deals with the problems of the influence of the high anchoring system on the stability of the long mine work. This dissertation contains two vital points which deal with research part of the high anchoring system and the very influence of the high anchoring system on the stability of the mine work. The first part of the dissertation aims to familiarize with the materials, technologies and applications. The second part of the dissertation looks into the collaboration among the high anchoring system, short rod bolts, curved reinforcement and the system of filling the space between the curved reinforcement and the rock mass, also known as the Bullflex system. To solve this task, mathematical models in Plaxis 8.2 2D software were used. This software is based on the numerical method of the finite elements, also known as the finite element method (FEM). The aim is to prove the influence of the long cable anchors (the high anchoring system) on the stability of the mine work and its interaction with the other elements of the reinforcement system.224 - Katedra geotechniky a podzemního stavitelstvívýborn

Topics: Důlní dílo, oblouková výztuž, svorník, posuny, deformace, metoda konečných prvků (MKP), Mine work, curved reinforcement, bolts, displacements, deformation, the finite element method (FEM)
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101570
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.