Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Office Building in the Low-Energy Standard

By Hana Grimmová

Abstract

Import 04/02/2014Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby administrativní budovy a splnění požadavků na nízkoenergetickou stavbu. Práce se zabývá posouzením tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí a vyhodnocením vybraných stavebních detailů. Dále je posuzováno denní osvětlení v místnostech s trvalým pobytem osob, v tomto případě kancelářských prostor. V objektu je navržena otopná soustava s využitím alternativního zdroje energie. Součástí diplomové práce je rovněž posouzení vhodnosti navrženého zdroje tepla a porovnání investičních a provozních nákladů. Cílem práce je splnění normových požadavků tepelně – technických vlastnosti budov a denního osvětlení prostor s trvalým pobytem osob.Theme of this diploma thesis is elaborating of project´s documentation for pursuing of administrative building and for fulfilment of requirements to low-energy building. Thesis applies to appraisal of thermal-technical qualities of perimetr construction and evaluation of choosen structural details. Next thesis evaluates daily light in the rooms with permanent residence, in this case of office space. In the building there is projected heating system with application of alternative source of energy. Constituent of this diploma thesis is to appraisal of suitability projected source of heat and comparison of investment and profit expenses. Goal of thesis is to fulfil norma requirements of thermal-technical qualities of buildings and daily lights in the spaces with permanent residence.Prezenční229 - Katedra prostředí staveb a TZBvýborn

Topics: vytápění, denní osvětlení, tepelně – technické vlastnosti budov, alternativní zdroje energie, heating, daily lights, thermal-heating qualities of building, alternative source of energy
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101553
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.