Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Features of historical masonry material

By Šárka Krejčí

Abstract

Import 04/02/2014Koncentrace památkově chráněných objektů na území České republiky je velmi vysoká, proto neustále stoupá zájem o zachování těchto historicky cenných staveb, které se často nachází v nevyhovujícím stavu. Za účelem obnovy památky se provádí stavební, historické a architektonické průzkumy, jejíchž cílem je, mimo jiné, identifikovat a specifikovat použité historické materiály. Hlavní nosnou konstrukcí památkových objektů je obvykle zdivo, které stejně jako ostatní materiály podléhá degradaci, podpořené v mnoha případech statickými i vlhkostními problémy objektu. Ve své práci jsem se zaměřila na studium vlastností historického zdícího materiálu, který prošel degradačními procesy. Teoretická část práce je věnována historii a výrobě keramiky, druhům zděných konstrukcí, vadám a poruchám zdiva a následnému stavebně technickému průzkumu a diagnostice zdiva. Experimentální část práce byla věnována laboratorním metodám pro stanovení a vyhodnocení vlastností historického zdícího materiálu pocházejícího z objektu konventu Kláštera premonstrátů v Želivě.The numbers of historical buildings in the Czech Republic listed as protected is high and therefore there is increasing interest in the preservation of these historically valuable buildings, which are often find in an unsatisfactory conditions. In order to rebuild the relics, historical and architectural surveys are carried out in order to identify and specify the use of historical materials. The main structure of historical buildings is usually masonry, which like other materials is subject to degradation supported in many cases by static object and humidity problems. In my work I have focused on the study of historical properties of the materials, which underwent degradation processes. The theoretical part is devoted to the history and manufacture of ceramics, types of masonry structures, defects and malfunctions of masonry construction and subsequently technical investigation and diagnosis of masonry. The experimental part of the work is focused on the laboratory methods for the identification and evaluation of historical properties of the structural wall material from the Premonstratensian convent in Želiv.Prezenční223 - Katedra stavebních hmot a hornického stavitelstvívýborn

Topics: zdivo, historický, cihla, vlastnosti, pevnost, nasákavost, petrografie, dynamický modul pružnosti, infračervená spektroskopie, termická analýza, brickwork, historic, brick, properties, strength, water absorption, petrography, dynamic modulus of elasticity, infrared spectroscopy, thermal analysis
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101508
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.