Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Chalet in low-energy standard

By Markéta Bendová

Abstract

Import 04/02/2014Zadáním této diplomové práce je projekt horské chaty v nízkoenergetickém standardu s návrhem řízeného větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla, stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, akustické posouzení stavebních konstrukcí a denního osvětlení místností. V práci jsem se zabývala ekonomickým zhodnocením navržených vzduchotechnických variant. Z dosažených výsledků vyplývá, že varianta s centrální vzduchotechnickou jednotkou je výhodnější v případě navržené novostavby. Při přípravě projektu byl brán zřetel na požadavky normy ČSN 73 0540 [19-22] na splnění tepelně technických požadavků stavebních konstrukcí.The main aim of this thesis is a project of a chalet in low energy standard with a proposal of a controlled ventilation by air-conditioning unit with heat recuperation, determination of thermal conductivity attributes, acoustic and rooms day light evaluation of building structures. In this project I have been dealing with economical evalution of proposed air-conditioning options. According to achieved results the option with the central air-conditioing unit is better for newly constructed buildings. All requirements of CSN 73 0540 were taken into accounts for thermal technical requirements of building structures.Prezenční229 - Katedra prostředí staveb a TZBvýborn

Topics: stavební tepelná technika, vzduchotechnická soustava, akustika a denní osvětlení místností, thermal conductivity, air-conditioning units, acoustic and rooms day light
Publisher: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Year: 2013
OAI identifier: oai:dspace.vsb.cz:10084/101476
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://hdl.handle.net/10084/10... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.