Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Har kokosfett gynnsamma effekter på blodkolesterol hos friska vuxna? - en systematisk översiktsartikel

By Arghanoon Farhikhtah and Eddie Grahn

Abstract

Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Har kokosfett gynnsamma effekter på blodkolesterol hos friska vuxna? - en systematisk översiktsartikel Författare: Arghanoon Farhikhtah och Eddie Grahn Handledare: Lena Hulthén Examinator: Frode Slinde Linje: Dietistprogrammet, 180/240 hp Typ av arbete: Examensarbete, 15 hp Datum: 2013-05-23 Bakgrund Kokosfett har fått mycket uppmärksamhet för sina påstådda positiva hälsoeffekter. Fettsammansättningen i kokos består av cirka 90 % mättade fettsyror. Mättat fett påverkar kolesterolhalten i blodet. Kolesterol kan mätas genom totalkolesterol (TC), Low Density Lipoprotein (LDL), High Density Lipoprotein (HDL), Very Low Density Lipoprotein (VLDL) och kvoten mellan LDL och HDL. Forskning har gjorts på enskilda fettsyror från kokosfett och resultat på gynnsamma hälsoeffekter har visats. Det är dock viktigt att belysa att slutsatser baserade på studier gjorda på enskilda fettsyror kan skilja sig från kokosfett i helhet. Syfte Syftet med denna översiktsartikel var att undersöka hur en kost rik på kokosfett påverkar kolesterolhalten i blodet gällande TC, LDL, HDL och LDL/HDL-kvoten. Sökväg Databaserna PubMed och Scopus användes i litteratursökningsprocessen för att få fram lämpliga artiklar. Sökord av betydelse för översiktsartikelns frågeställning användes. Urvalskriterier RCT, CCT och kohortstudier från 1990 och framåt som undersökte kokosfett vs. andra fetter eller kokosfett vs. placebo inkluderades. Studier med gravida kvinnor samt deltagare som använde läkemedel som påverkade blodfettsmetabolismen eller studier på enskilda fettsyror exkluderades. Datainsamling och analys Ett urval av adekvat material gjordes och tre studier valdes, två RCT och en CCT. Studiekvalitén samt graden av effektmåttens evidensstyrka bedömdes utifrån Granskningsmall för randomiserade studier, Granskningsmall för observationsstudier och icke-randomiserade kontrollerade studier och Sammanfattande Evidensformulär. Resultat Testdieterna rika på kokosfett (SFA-kost) gav signifikant högre TC- och LDL-nivåer jämfört med testdieterna rika på HUFA (tistelolja, sojabönsolja eller HUFA-mix). Endast en studie visade på signifikant högre nivåer av HDL i gruppen som helhet efter en kost med kokosfett. TC och LDL var signifikant högre med smör som testfett jämfört med kokosfett (SFA vs. SFA). LDL/HDLkvoten var lägre efter en HUFA-diet jämfört med SFA-dieterna. Slutsats Kokosfett som det dominerande fettet i kosten ger en signifikant ökning av TC och LDL, något som idag anses vara ofördelaktigt gällande blodkolesterolhalten relaterat till hälsan. Effekten på HDL skiljer sig åt mellan studierna. LDL/HDL-kvoten är högre när man jämför en kost rik på kokosfett med en kost rik på HUFA. Evidensstyrkan för kokosfettets påverkan på TC, LDL och HDL bedöms vara måttlig (+++) och för LDL/HDL-kvoten låg (++).Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition Abstract Title: Does coconut fat have beneficial effects on blood cholesterol in healthy adults? - a systematic review Author: Arghanoon Farhikhtah and Eddie Grahn Supervisor: Lena Hulthén Examiner: Frode Slinde Programme: Dietician study programme, 180/240 ECTS Type of paper: Examination paper, 15 ECTS Date: May 23, 2013 Background Coconut fat has gained a lot of attention for its claimed beneficial effects concerning health. Its fat content is made up of approximately 90% saturated fatty acids. The intake of saturated fats affects blood cholesterol levels. Cholesterol can be measured through total cholesterol (TC), Low Density Lipoprotein (LDL), High Density Lipoprotein (HDL), Very Low Density Lipoprotein (VLDL) and LDL/HDL ratio. Research has been done on single fatty acids from coconut fat and positive results regarding health have been reached. However it is important to elucidate that conclusions based on studies made on single fatty acids may differ from coconut fat as a whole. Objective The aim of this systematic review was to investigate how a diet rich in coconut fat would affect blood cholesterol levels when it came to TC, LDL, HDL and the LDL/HDL-ratio. Search strategy The databases PubMed and Scopus were used in the literary search process for relevant articles. Search words of importance for the systematic reviews’ research question were applied. Selection criteria RCT, CCT and cohort studies from 1990 to present, both investigating coconut fat vs. other fats as well as coconut fat vs. placebo were considered. Studies including pregnant women, participants using drugs that influenced blood lipid metabolism or studies on single fatty acids were excluded. Data collection and analysis Appropriate materials were selected and three final studies were chosen, two RCT and one CCT. The study quality and the strength of evidence of the endpoints were based upon the validation template Granskningsmall för randomiserade studier, Granskningsmall för observationsstudier och icke-randomiserade kontrollerade studier and Sammanfattande Evidensformulär. Main results The test diets rich in coconut fat (SFA diets) led to significantly higher TC and LDL levels compared to diets rich in HUFA (safflower oil, soya-bean oil or a HUFA mix). Only one study showed significantly higher HDL levels in all its subjects after a coconut fat diet. TC and LDL were significantly higher on a butter diet compared to a coconut fat diet (SFA versus SFA). The LDL/HDL ratio was lower after the HUFA mix diet compared to the SFA diets. Conclusions Coconut fat as the main fat in the diet significantly increases TC and LDL levels, which is today not considered beneficial regarding blood cholesterol in relation to health. The outcomes on HDL levels however differ between the studies. The LDL/HDL ratio is higher when comparing coconut fat diets with a HUFA diet. The strength of evidence regarding coconut fat’s effect on TC, LDL and HDL is measured mediate-high (+++) and for LDL/HDL ratio low (++)

Topics: coconut fat, cholesterol
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32909

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.