Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Nurse delegation to unlicensed health personnel in municipal health care

By Ann Grimbeck and Charlotta Simonson

Abstract

Inom den kommunala hemsjukvården delegeras flera hälso- och sjukvårdande vårduppgifter till både utbildad och outbildad vård- och omsorgspersonal. Bakgrund Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård när den ges i patienters bostad, eller motsvarande, och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. De lagar och författningar som reglerar delegering är tydliga vad gäller skyldigheter och gällande ansvarsfrågan. Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Delegering är inte till för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Syftet är att belysa möjligheter och hinder till säkra delegeringar från sjuksköterska till vård- och omsorgspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård. Metod Genom modell för litteraturöversikt utfördes analys av aktuella kvalitativa och kvantitativa studier, genom att lyfta fram temana möjligheter och hinder samt underteman, vilket skapade rubriker för fördjupningsarbetet. Resultat Sjuksköterskor är positiva till delegering men oroas över ansvarsfrågor liksom för kunskapsbrist hos vård- och omsorgspersonal. Sjuksköterskor känner inte alltid stöd i gällande författningar men uppger att utan delegeringar skulle de inte hinna med arbetsbördan. Rollkonflikterna är tydliga och är internationellt förekommande. Kommunikation är avgörande för säker delegering. Vård- och omsorgspersonal som mottar delegering har en känsla av större förmåga och tar därmed sitt arbete på större allvar och forskningen tyder på att vårdkvalitén inte minskar genom delegering. Sjuksköterskor efterfrågar trots detta ytterligare utbildning för vård- och omsorgspersonal. Slutsats Den kommunala vården måste säkerställa att sjuksköterskor ges möjlighet att utföra säkra delegeringar och att följa upp dessa, så att de motsvarar kraven på god och säker vård. Patientsäkerheten är av yttersta vikt. För att kunna uppfylla kraven behöver sjuksköterskan tid till förbättringsarbeten

Topics: Delegering, patientsäkerhet, ansvar, hemsjukvård, kommunal vård och omsorg, sjuksköterskor, vård- och omsorgspersonal
Year: 2013
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/32037

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.