Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Does cultural attendances make you feel better? - A Research review about the relationship between cultural attendance, well-being and health

By Lena Börjeson and Jonas Svensson

Abstract

Kultur, där man avser det estetiska kulturbegreppet, de sköna konsterna har en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande. Vissa lokala projekt har kulturupplevelser som en del av arbetet att förbättra folkhälsan, till exempel finns det i Skåne ett projekt som har kultur på recept. Klargörande av hälsobegreppen välbefinnande och människans känsla av sammanhang. Världshälsoorganisationens syn på hälsa utreds. Riktlinjer som sjuksköterskans ansvar belyses både via lag samt sjuksköterskans etiska kod. Syftet med kandidatuppsatsen är att få ökad kunskap om kulturupplevelsers inverkan på välbefinnande och hälsa. Uppsatsen är en litteraturstudie som bygger på kvantitativa artiklar samt en litteraturstudie. Artikelsökningen gjordes dels genom databaserna PubMed och CINAHL och dels genom sekundär sökning ur referenslistor från litteratur och artiklar. Resultaten visar att det finns en korrelation mellan kulturupplevelser, hälsa och välbefinnande. Det är inte helt känt vad som händer i kroppen som ger dessa effekter, om det är somatiska effekter som förbättrat immunförsvar eller kombinationer mellan kropp och själ med känsla av sammanhang och nedsatt stresspåslag som några av mekanismerna. Men en del kritik mot denna korrelation kan framföras och en del av kritiken svaras på artiklarna i studien. De resultat som har framkommit visar på att sambandet mellan kultur och hälsa finns, flertalet studier tar upp att ämnet inte är väl utforskat, och att fler studier inom detta område behöver göras i framtiden

Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/31505

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.