Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Ordföljd i andraspråksinlärares svenska

By Anna Bjerkstig

Abstract

Detta arbete handlar om några av de ordföljdsstrukturer i svenskan som många andraspråksinlärare har svårigheter att tillägna sig. Syftet med min uppsats är att ta reda på hur mina informanter hanterar ordföljden mellan subjekt och finit verb i huvudsatser och bisatser. Jag vill också ta reda på hur informanternas förmåga att korrekt placera satsadverbet inte i huvudsatser och bisatser utvecklas över tid. Till sist intresserar jag mig för vilka svårigheter som kan möta informanterna då de ska hantera ordföljden mellan olika satsled i slutfältet. Skrivet material från tre andraspråksinlärare har analyserats. Texterna har producerats under en preparandutbildning i svenska. Resultaten visar att inversion i huvudsatser som inleds med icke-subjekt är ett språkligt fenomen i svenskan som informanterna i min undersökning behöver lång tid på sig för att tillägna sig. Reglerna för placering av inte i huvudsatser och bisatser är också språkliga drag som inlärarna i denna undersökning visar sig ha svårigheter att bemästra, även om andelen konstruktioner enligt målspråksnormen ökar under den tid informanterna deltar i kursen. Vissa problem orsakas även av de regler som styr ordningen för olika satsled i satsens slutfält, även om ordföljdsfel av denna typ endast återfinns hos en av informanterna. Med utgångspunkt i exempel hämtade ur texterna diskuterar jag några möjliga orsaker till mina informanters icke målspråksenliga konstruktioner, och jag jämför mina resultat med resultat från tidigare forskning. Resultaten i mitt arbete har också gett uppslag till didaktiska tankar och kommentarer.Specialarbete, 15 hp Svenska som andraspråk, SSA133 Vårterminen 2012 Handledare: Roger Källströ

Topics: huvudsatsordföljd, bisatsordföljd, placering av inte, ordföljd i satsens slutfält
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/30796

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.