Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Musikteorin, läraren och populärmusiken - en kvalitativ studie av det populärkulturella inflytandet i musikteoriundervisningen

By Jakob Mortensen

Abstract

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det populärkulturella inflytandet har påverkat musikteoriundervisningen. Med undersökningen hoppas jag kunna problematisera musiklärarens roll i teoriundervisningen och därigenom bidra med tankar om hur undervisningen idag bedrivs, i vilken tradition och i vilket syfte. Hur upplever musiklärare det ökade populärkulturella inflytandet inom musikundervisningen i relation till undervisningen i musikteori och hur upplever dessa musiklärare att ämnet musikteori har förändrats över tid? För att undersöka detta forskningsområde har jag genomfört fyra stycken kvalitativa intervjuer med fyra lärare på tre gymnasieskolor och i en musikklass inom Göteborgsområdet. Jag har använt ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt i analysen av respondenternas svar. Resultatet av undersökningen delades utifrån teorin in i kategorierna ”musikteorins ämnesinnehåll”, ”musikteorins undervisningsform”, ”elevernas drivkraft”, ”medierande verktyg” samt ”samspel och integration”. Ur ett sociokulturellt perspektiv har den omgivande miljön en stor påverkan på vad eleverna upplever som ”nödvändig” kunskap för sitt eget musicerande. Ämnet kan då upplevas onödigt eftersom man redan kan spela tillräckligt bra på sitt instrument och i grupp utan att använda sig av musikteorikunskaperna. Samtidigt har populärmusikens etablering i musikundervisningen inneburit en tydligare markering mot ”finkulturen” och dess symboler. Undersökningen visar att musikteoriämnet är långt ifrån den övriga musikundervisningen vad gäller arbete med IKT och medierande verktyg, inkluderandet av elevernas olika instrument, genrebakgrund och repertoar i undervisningen samt det som rör elevernas bristande motivation för ämnet. Med andra ord märks populärkulturen ytterst sällan i musikteoriundervisningen. Det som jag upplever som denna undersöknings största behållning är den övertygelse som samtliga respondenter delar vad gäller integrationen av musikteoriundervisningen i övriga musikämnen. Musikundervisningen kommer i framtida paradigmskiften att tvingas till nya perspektiv. Då måste vi som pedagoger vara förberedda och redan veta svaret på vad det vi vill att eleverna skall kunna och vad vill vi att de skall ta med sig från skolan. För det estetiska programmet tror jag att just behovet av integrering mellan musikämnena är av yttersta vikt för att synliggöra nya perspektiv

Topics: Musikteori, populärmusik, Gehörs- och musiklära, m
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29969

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.