Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Hur grundskolor arbetar med elever i matematiksvårigheter - vad för stöd elever får och vilken nivå som fokuseras

By 

Abstract

Huvudfråga: Hur skolor arbetar med elever i behov av särskilt stöd i matematik Metod: Metoden som vi valde att använda oss i vår studie var kvalitativa intervjuer och systematiska observat- ioner. Studien genomfördes på fyra grundskolor. Vi observerade fem lektioner och intervjuade två rektorer, fyra specialpedagoger och fem lärare, sammanlagt deltog elva informanter i studien. Resultat: Vi fann i vår studie att organisationen på de fyra undersökta skolorna skiljer sig från varandra och be- roende på organisationens struktur visades det får verkningar i hur elever i behov av särskilt stöd fick sitt stöd. Beroende på organisationen visar studien att tre av fyra skolor väljer att ge elever i behov av särskilt stöd i ma- tematik specialundervisning inom klassrummets ramar, eller i anknytning till klassrummet. Endast en av våra intervjuade skolor valde att eleverna skulle gå iväg och få extra stöd hos specialpedagogen. På två av skolorna var det de ordinarie pedagogerna som själva stod för elevernas specialundervisning. På den fjärde skolan var det specialpedagogen som gav eleverna extra stöd, men inom klassrummets ramar. Betydelse för läraryrket: Hur organisationen ser på elever i behov av särskilt stöd och hur skolan arbetar med att hjälpa dessa elever så att när de går ut grundskolan att de klarar de grundläggande kunskapsmålen

Topics: särskilt stöd, specialundervisning, åtgärdsprogram
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29892

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.