Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Eleverna behöver ramar och kramar” En kvalitativ studie om lärares egna föreställningar om störande elevbeteenden

By Lina Svensson and Fia Lund

Abstract

Sammanfattning: Vårt syfte med detta examensarbete var att studera lärares egna föreställningar om vad de anser att störande elevbeteende är, vilka orsaker de tror kan ligga bakom och hur de hanterar störande elevbeteenden i sitt pedagogiska ledarskap i klassrummet. Vi ämnade även undersöka huruvida lärarna har medvetna strategier i hur de hanterar störande elevbeteenden. Vi har därför valt följande frågeställningar: Vad erfar lärare i sitt pedagogiska ledarskap att störande beteende hos elever är? Vilka orsaker anser lärare kan ligga bakom störande beteende hos elever? Hur hanterar lärare elevers störande beteende, i sitt pedagogiska ledarskap? Eftersom det var lärarnas egna föreställningar om störande elevbeteende som intresserade oss, valde vi en kvalitativ forskningsansats med intervju som metod. Vi har intervjuat nio lärare från tre olika skolor. Graden av mångkulturell karaktär skiljde sig mellan dessa tre skolor. De intervjuade lärarna undervisade i allt från åk 1 till åk 9. Pratsamhet i klassrummet var det beteende flest lärare nämnde som störande. Vilka orsaker lärarna ansåg ligga bakom störande beteende var olika och låg på olika plan. De nämnde att orsakerna bland annat kunde bero på eleven själv, att lärarna inte gav uppgifter med rätt svårighetsgrad eller problem i familjen. Här kunde vi skönja att lärarna gav uttryck för tre olika förhållningssätt, där de genom sina svar menade att problemet låg hos eleven själv, hos läraren eller i relationen mellan läraren och eleven. Vilket av dessa tre förhållningssätt lärarna i huvudsak hade, påverkade hur de valde att hantera störande elevbeteenden. Genom att ta del av hur olika lärare förhåller sig till störande elevbeteenden, kan blivande och verksamma lärare få nya perspektiv i sitt ledarskap och i arbetet med ordningsproblemen i klassrummet.

Topics: Pedagogiskt ledarskap, störande elevbeteende, lära
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29861

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.