Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Dricksvatten och översvämningar. Skyddsregler i ett förändrat klimat där ökad förekomst av översvämningar kan hota framtidens dricksvattenförsörjning

By Åsa Radix

Abstract

En långsiktigt säkrad vattenförsörjning är en förutsättning för vårt moderna samhälles funktion och rent dricksvatten är av grundläggande betydelse för vår överlevnad. Jordens klimat håller nu på att förändras och till följd ändras även förutsättningarna för vår vattenförsörjning. Klimatförändringarna kommer leda till ett förändrat nederbördsmönster med ökad nederbörd och avrinning i nästan hela landet, vilket tillsammans med en väntad havsnivåhöjning, kommer bidra till en markant ökad risk för översvämningar. Översvämningar innebär en fara för vattenförsörjningen då markfasta föroreningar eller andra smittoämnen kan lösgöras och spridas, för att sedan kontaminera yt- eller grundvatten. De vattenreningstekniker som används i Sverige idag är inte beskaffade att hantera sådana föroreningar och långtgående och kostsamma åtgärder kommer krävas om någon eller några av de större vattentäkterna skulle bli obrukbara i framtiden. Det är därför av stor vikt att en förorening av dricksvattnet inte uppstår och att förebyggande åtgärder och skyddsregler redan nu finns tillgängliga och utnyttjas ändamålsenligt. Översvämningar är naturligt förekommande och går aldrig att eliminera, men i ett förändrat klimat kommer sannolikt en ökad förekomst av översvämningshändelser utgöra ett växande problem. Det centrala tema uppsatsen behandlar är hur Sveriges framtida dricksvattenförsörjning, genom lagstiftning, skyddas mot de risker en ökad förekomst av översvämningar medför, främst genom översvämning av förorenad mark där skadliga ämnen riskerar frigöras och transporteras vidare till våra dricksvattenresurser. Mot denna bakgrund är uppsatsens syfte att först undersöka den rättsliga reglering som motverkar risken för förorening av dricksvattenförekomster för att sedan kunna utvärdera det skydd reglerna åstadkommer och identifiera eventuella brister i lagstiftningen

Topics: Miljörätt
Year: 2012
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/29117

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.