Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Institutionaliserade lärare och elever som objekt: En kritisk diskursanalys av representationer av lärare och elever i läroplanstexter.

By Ida Charlotta Carlsson

Abstract

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra de representationer av lärare och elever som finns i läroplanerna Lpo94 och Lgr11. Jag har använt mig av kritisk diskursanalytisk teori och metod och en textanalys baserad på denna har genomförts på nämnda läroplaner. Resultatet jag fick var att tre diskurser är synliga i läroplanerna; en (social)demokratisk; en nyliberal; och en nykonservativ. Den nykonservativa diskursen existerar enbart i Lgr11 genom dess artikulation av kunskapskrav och styrning av lärarnas arbete. Både den (social)demokratiska och den nyliberala diskursen kan anses vara hegemoniska med lite olika dominans inom varsin läroplan. De existerar sida vid sida i en slags ”både-och-mentalitet” där formuleringar som kan tolkas fördelaktigt utifrån flera synvinklar är vanliga. Den (social)demokratiska diskursen dominerar i Lpo94, medan den nyliberala vinner mark i Lgr11. Båda dessa utmanas dock av den nykonservativa diskursen som dyker upp i Lgr11 med krav om hårdare tag och ordning och reda. Bilden av lärare och elever är samstämmig i läroplanerna och för varje subjektposition som lärare har, finns en motsvarande för eleverna. Dock har lärare och elever olika positioner i läroplanstexten. Lärarna klumpas ofta ihop med institutionen ”skolan”, medan eleverna framskrivs som formbara objekt som ska passas in i skolans mall. Varken lärare eller lever representeras som de handlingskraftiga och självständiga subjekt som både den (social)demokratiska och nyliberala ideologin vurmar för

Topics: Kritisk diskursanalys, lärare, elever, subjektposi
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/28197

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.