Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Läs- och skrivsvårigheter: En studie om vad det innebär, vad som påverkar och hur man kan arbeta med det

By Elisabeth Johansson and Anette Ramselid

Abstract

Sammanfattning: Syftet är att göra en studie där vi undersöker hur pedagogerna arbetar med de elever som i åkinte nått målen, vad det gäller läsning och skrivning. Vi kommer att studera vilka svårigheter och vilka möjligheter som föreligger för att arbeta vidare med dessa elever. Våra huvudfrågor är ”vad är pedagogernas uppfattning kring vad läs- och skrivutveckling kan innebära?” och ”hur kan man arbeta förebyggande och åtgärdande med elever som visar sig ha läs- och skrivsvårigheter?” Som metod för att få svar på dessa frågor har vi valt kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer. Vi har även tittat på tidigare forskning kring ämnet. Huvudresultatet är att på de undersökta skolorna använde man sig inte av några särskilda metoder, utan utgick ifrån varje elevs behov och förutsättningar. De ansåg att svårigheterna inte låg hos eleverna utan i helheten (ett relationellt perspektiv). Bland annat hemmiljö inverkar. De elever som i åkinte nått målen uppvisade i åk 3 framsteg genom individuellt utformad undervisning, där man fokuserar på att stärka självförtroendet. Man gjorde inga dyslexiutredningar på elever som fick stöd- undervisning, utan det räckte att de uppvisade svårigheter för att få stöd. Vi har i vår studie gått igenom läroplanerna och konstaterat att synen på läraren har förändrats. Nu är vi mer av en medsökare av kunskaper. Kravet har ökat på att vi ska vara flexibla i vårt arbetssätt, för att inkludera alla elever i undervisningen. Efter att vi gått igenom både lärarnas, resurslärarens och specialpedagogens sätt att arbeta med läs- och skrivutveckling tror vi att vägen till en lyckad utveckling för varje enskild elev är just att individanpassa lektionerna där flera metoder och arbetssätt varvas och anpassas efter varje elev

Topics: Läs- och skrivutveckling. Läs- och skrivsvårighete
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/26079

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.