Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Inget utan min hälsa – Stress, kris och vägen till återhämtning under studietiden

By Dagny Brattin

Abstract

Studiens övergripande syfte var att utifrån ett återhämtningsperspektiv undersöka vad studenterna ansåg bidrog till att de hamnade i psykiska kriser och hur de upplevde förutsättningarna för ökat välbefinnande och återgång till studierna därefter. Syftet ringades in genom följande frågeställningar: • Varför minskade studenternas psykiska välbefinnande? • Vilka upplevelser och erfarenheter hade studenterna av att bli sjuka under studietiden? • Vad främjade respektive hindrade studenternas återhämtning? Det empiriska materialet inhämtades genom kvalitativ metod och fem enskilda intervjuer genomfördes med studenter som nyligen återupptagit sina studier efter sjukskrivning för psykisk ohälsa. Uppsatsen utgick från fenomenologin och en induktiv ansats. Materialet analyserades genom tematisering och utifrån tidigare forskning samt de teoretiska perspektiven; Symbolisk interaktionism, Stigma, Kris och Återhämtning. Studenterna hade utvecklat en sensibilitet inför livets utmaningar som fick dem att ställa orimliga krav på sig själva och när de kom att möta olika kriser klarade de inte av att hantera dessa. Studenterna påbörjade en svår väg mot återhämtning som visade sig leda fram till en punkt där de kom att försöka sätta sig själva och den egna hälsan först. De var flera samverkade faktorer som främjade återhämtningsprocessen. Bland annat fanns hos studenterna en inneboende kraft som fick dem att söka stöd för och lösningar på sina besvär och problem. Vidare var en betydelsefull faktor för återhämtningen att i sina och andras ögon bli betraktad som värdefull. På motsvarande sätt utgjorde stigma kring psykisk ohälsa och sjukskrivning liksom svårigheter att få gehör för sina behov av stöd hindrande faktorer i återhämtningsarbetet. Dessutom fanns många strukturella studierelaterade omständigheter som försvårade återhämtningen och studenterna saknade bland annat information om sina rättigheter vid sjukskrivning, möjlighet till partiell sjukskrivning och en anpassad återgång till studierna

Topics: Student, psykisk kris, stigma, återhämtning
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25842

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.