Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Giva, sända, skicka, bringa En undersökning av variationen mellan olika konstruktionalternativ hos bitransitiva verb i svenska under perioden 1600–1750

By Sara Salkvist

Abstract

Undersökningens syfte är att undersöka variationen mellan de två olika konstruktionsalternativen för bitransitiva verb i svenska under en avgränsad del av den nysvenska perioden (ca 1520 – ca 1850). Bakgrunden är de morfologiska kasusformernas sammanfall under den fornsvenska perioden. Undersökningen utgår från SAG:s definitioner av vad som inverkar på valet av konstruktionsalternativ i modern svenska, vilket huvudsakligen är prominens. Undersökningen förhåller sig även till de semantiska betydelsegrupper som används av SAG för att gruppera de bitransitiva verben och de semantiska rollerna som dessa förutsätter. Materialet som undersökningen baserar sig på, är tillkommet under perioden ca 1591–1743. Det har valts ut dels på grund av tillkomstår, dels på grund av den talspråksnära karaktären. Även digital tillgänglighet har inverkat på materialurvalet. Materialet består av två brevsamlingar, en memoar och två utgåvor av samma reseskildring. Samtliga bitransitiva användningar av fyra olika verb (giva, sända, skicka och bringa) excerperades ur materialet. Totalt excerperades 199 exempel, som kategoriserades efter olika värden i ett program för jämförelser och undersökning av samvariationer. Resultatet visar att användningen av konstruktionsalternativet med prepositionsfras under perioden utvidgades från att användas med transportinriktade verb som sända till att även användas med andra typer av verb, till exempel giva. Resultatet visar även tendenser till att abstraktionsgrad är en viktig faktor bakom valet av konstruktionsalternativ, då abstrakta objekt hellre konstrueras med dubbelt objekt medan konkreta objekt hellre konstrueras med prepositionsfras. Resultatet pekar även på, att objektens (deltagarrollernas) närhet till riktningsadverbialen (omständighetsrollerna) kan inverka på tolkningen och i förlängningen förändringen av de bitransitiva funktionerna.15 hp Svenska språket, avancerad nivå Vårtermin 2011 Handledare: Elisabet Engdah

Topics: Språkförändring, nysvenska, kasus, SAG, prominens, bestämdhet, betydelsegrupp, semantiska roller
Year: 2011
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/25736

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.