Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Andra kollegor de är ju i duschrum och källarlokaler” – Skillnader och likheter i instrumentalpedagogers arbetsförhållanden i stad jämfört med landsbygd.

By Andreas Vendelholt and Fredrik Svalander

Abstract

Sammanfattning: Detta examensarbete är först och främst riktat till lärare och lärarstudenter som arbetar på eller kommer att arbeta på en kulturskola, men även till lärare eller lärarstudenter med inriktning på andra skolor eller ämnen. Syftet med arbetet är att man ska få upp ögonen för den arbetssituation som en kulturskolepedagog har och hur den kan variera beroende på olika ramfaktorer. För att nå målet med uppsatsen har vi utgått från frågan: Hur ser förutsättningarna och arbetsvillkoren ut för lärare i kommunala kulturskolan på en mindre ort i jämförelse med i en storstad? För att kunna besvara den frågan har vi haft flera underfrågor: Hur ser tjänstefördelningen ut? Hyrs lärare ut till grundskolans musikundervisning? Vilka olika verksamhetsformer undervisar man i? Har man en egen ”kulturskolebyggnad” eller är man en ambulerande organisation? Hur ser arbetstiderna ut? Vad har kollegiet för betydelse för den enskilde läraren? Uppsatsen har fokuserat på två kulturskolor där totalt fyra kvalitativa intervjuer har gjorts för att få fram hur de olika arbetssituationerna ser ut. Informationen som har kommit fram från intervjuerna har i vissa fall varit väldigt lika från alla intervjuer och i andra skilt sig åt. Utifrån intervjuerna har vi sedan svarat på de frågor som vi hade ställt oss. Vi har sett hur lektionssalarna kan vara allt från duschar till rum som är byggda för att ha enskilda instrumentalelever i. Hur mycket pedagogerna reser runt till olika skolor skiljer också från fall till fall och att arbeta som pedagog på en kulturskola innebär att du får en stor frihet i upplägget av din tjänst samtidigt som du måste vara flexibel. Kollegiet har en betydande roll för de pedagoger vi har intervjuat. Vi har tagit oss en närmare titt på vilka typer av skolkulturer som råder på kulturskolorna

Topics: Kulturskola, storstad, landsort, ramfaktorer, koll
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/24243

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.