Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Livet är ingen tipspromenad!”

By Jenny Hedberg and Johanna Jonstrand

Abstract

Syfte: Syftet med vår uppsats är att utröna huruvida det är förenligt med det målstyrda betygssystemet att använda poäng och betygsättning på prov och undersöka hur vanligt förekommande det är bland lärare. Huvudfråga: Är poäng- och betygsättning på prov, utifrån litteraturen och teorier om prov, förenligt med det målstyrda betygssystemet? Metod: Vi har gjort en undersökning bland gymnasielärare i centrumområden, i Göteborg för att se i vilken utsträckning gymnasielärare använder sig av poängsättning och betyg vid enstaka provtillfällen. Enkätsvaren har bearbetats och sammanställts i tabeller och diagram vilka sedan analyserats för att få fram tendenser i förhållningssätt hos lärare. Vi har även studerat adekvat litteratur och teorier för att granska betygssystem och dess förenlighet eller icke förenlighet med poäng- och betygsättning på prov. Material: Litteratur och enkätunderlag. Resultat: Vid studier av litteratur och teorier kring detta kommer vi fram till att det inte är förenligt med nuvarande betygsystem att poängsätta prov I vår undersökning har vi kommit fram till att en övervägande del av de tillfrågade lärarna använder sig av poäng- och betygsättning på prov. En stor del av dessa anser sig vara väl insatta i det målstyrda betygsystemet. Gällande betygsättning på enskilda prov har vi inte funnit motsvarande underlag, men vi anser att det är svårt att kombinera detta med betygsystemet och det bör alltså undvikas. Betydelse för läraryrket: Åskådliggöra varför man inte bör använda poängsystem vid prov, samt visa att system som inte överensstämmer med betygssystemet förekommer. Det finns inofficiell acceptans av detta och en skoltradition som tillåter att det fortfarande används

Topics: Betyg, bedömning, prov
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23672

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.