Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Stressrelaterad prestationsnedsättning bland sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukvårdsbiträden i Västra Götalandsregionen – samband med ålder och symtom

By Ulrika Wetterhamn

Abstract

Sjuklighet bland sjukvårdsanställda upplevdes som ett stort problem av försäkringskassan då långtidssjukskrivningarna och förtidspensioneringarna ökade kraftigt i slutet av 90-talet och början av 2000 talet. Ökningen var tydligast när det gällde diagnoser tydande på psykisk ohälsa. I början av 90-talet utgjorde de 14% av all sjukfrånvaro över 60 dagar. Denna siffra hade stigit till 23% år 2000. Syftet i detta projekt var att undersöka hur vanligt stressrelaterad prestationsnedsättning var bland sjukvårdsanställda inom VGR. Vidare att studera om det finns ett samband med ålder och symptom. En enkät,”Folkhälsan i Västra Götaland 2002” besvarades av ca 5000 invånare inom VGR .Resultaten i denna rapport koncentreras på sjuksköterskor,undersköterskor samt sjukvårdsbiträden totalt 477 st .I enkäten fick man svara på 31 kryss frågor gällande ex ålder kön och hur man upplevde sitt hälsotillstånd samt en fråga om man upplevt stress mer än 7 sammanhängande dagar den senaste 12 månadersperioden(ELO-stress). .Svaren delades in i 2 grupper beroende på om man svarat ja eller nej och sedan jämfördes sjukskrivnings frekvens. Personer som svarat Ja på frågan om stressymptom(7d/12mån) var i högre grad sjukskrivna än den grupp som ej angett dessa besvär.De yngre sjuksköterskorna samt de äldre undersköterskorna var de som upplevde mest symptom som påverkade deras arbetsinsats. I båda grupperna angav 32% av de svaranden besvär som nedsatt deras prestations förmåga. De som angav ELOstress upplevde i högre grad prestationsnedsättning än de som ej angett dessa besvär. Erbjudande av stresshanteringskurser i Företagshälsovårdens regi skulle kunna vara ett bland flera sätt att minska enskilt lidande och förbätttra produktionen i sjukvården. Slutsats En stor andel, en fjärdedel av alla sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukvårdsbiträden angav prestationsnesättning pga besvär. För de som upplevde stress var det 2-5 gånger vanligare att rappportera prestationsnedsättning jämfört med de som ej upplevde stress

Topics: Företagsläkare, Projektrapport
Publisher: Göteborgs universitet. Sahlgrenska akademin
Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23533

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.