Location of Repository

Utvärdering av rehabvägen

By Elisabeth Norberg

Abstract

Företagshälsovården har en unik möjlighet till multidisciplinärt omhändertagande liksom goda samordningsmöjlighet tack vare en nära relation till både arbetsgivare och arbetstagare. Men - görs rätt saker? Och görs de i rätt tid? PREVIA har sedan 2002 02 ett principdokument för rehabilitering ”Rehabvägen - ett arbetssätt för tidig rehabilitering”. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur rehabiliteringsprogrammet fungerat. Hur många återgår i arbetet efter rehabilitering? Vilka är de vanligaste diagnoserna? Hur är prognosen för de olika diagnoserna med avseende på återgång i arbetet? Hur har patienterna upplevt rehabiliteringsprocessen? Journalgenomgång av 82 personer aktuella hos PREVIA Härnösand/Sundsvall under perioden 020601 - 040331 visade att den vanligaste diagnosen för sjukskrivning var stressrelaterad utmattning vilket utgjorde 51 % av alla. Fler kvinnor än män drabbades. Sjukskrivningstiden var lång men med professionellt omhändertagande återkom över 70 % i arbete hel eller deltid. Prognosen förbättras om de kom tidigt i förloppet. Många hade traumatiserats av att tidigare i vården träffat många olika läkare utan att få stöd och hjälp i rehabiliteringsprocessen. Nack- och ryggvärk var de näst vanligaste diagnoserna med 10 % vardera. Sjukskrivningstiden för nackvärk var längre än för ryggvärk och här tror jag att man kan förbättra omhändertagandet genom en bättre helhetsbild. I denna grupp fanns 3 av de 5 som fick pension. Krisreaktion stod för 6 % av fallen och alla rehabiliterades till heltidsarbete. Frakturer står för ca 5 % med hälften som återgår i någon form av arbete. De som kommer till företagshälsovården är de mest komplicerade fallen. I telefonintervjun framkom hur viktigt det är med bemötande, att bli respekterad, att någon tror på en och kan ge en förklaring till det som händer i kropp och själ. Tryggheten i att samma personer finns med och är tillgängliga under rehabiliteringsprocessen betyder mycket. Min uppfattning är att rehabvägen fungerar, men att det går att få en bättre helhetsbild genom att olika specialister systematiskt träffas inom PREVIA för diskussion och erfarenhetsutbyte om arbetsplatser/ enskilda ärenden, samt att återkoppling och dialog med arbetsgivaren systematiseras och fördjupas

Topics: Företagsläkare, Projektrapport
Publisher: University of Gothenburg. Sahlgrenska Academy
Year: 2004
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23396

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.