Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Kanske är det den goa kladdkakan” – en kvalitativ studie om en fritidsgård med ovanligt många tjejbesökare.

By Malin Henriksson and Tim Lindell

Abstract

I denna kvalitativa studie undersöker vi möjliga faktorer som kan bidra till en jämn könsfördelning bland besökarna på en fritidsgård. Detta vill vi göra genom att, ur ett socionomperspektiv, undersöka Syltes fritidsgård som har lyckats med att nå en sådan fördelning. Syftet är att undersöka vilken syn som finns hos personalen och besökarna om orsaker till den jämna könsfördelningen bland besökarna på Syltes fritidsgård. Vi utgår från tre frågeställningar; Vilka genusnormer grundar sig fritidsgårdens arbete på? Vilka attityder och metoder i fritidsledarnas arbete bidrar till den jämna könsfördelningen? Vilka faktorer utanför verksamheten kan ha påverkat den jämna könsfördelningen på fritidsgården? För att få svar på frågorna genomförde vi två djupintervjuer med fritidsgårdens personal samt två gruppintervjuer med ungdomar, 12-16 år gamla, som besöker den. Resultaten från samtliga intervjuer sammanställdes sedan och analyserades utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv och tidigare forskning för att besvara våra frågeställningar. Vi tyckte oss kunna urskilja fem olika svarskategorier utifrån vår empiri. Att arbeta utifrån ett tydligt tjejperspektiv samt en kombination av strikta regler och kärlekfullhet ansågs vara några av de viktigaste faktorerna som bidrog till en jämn könsfördelning. Även om man ansåg att det fanns tydliga skillnader mellan killar och tjejer jobbar man dessutom aktivt för att alla ska känna sig accepterade som de är. Brott mot stereotypa genusnormer straffas inte på fritidsgården utan uppmuntras snarare. Vi fann även ett antal faktorer som ligger utanför verksamheten som kan vara bidragande orsaker. Enligt oss framkom information om ungdomarna och området som kan vara bra för både fritidsledare och socionomer att ta del av

Topics: Fritidsgård, ungdomar, genusnormer, socialkonstruktivism
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/23104

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.