Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

”Jag tycker inte att man skall be andra om hjälp” - En kvalitativ studie om anhörigvårdares situation i Japan

By Maiko Shimoda and Åsa Andersson

Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur anhörigvårdare i Japan beskriver sin situation som vårdgivare till äldre anhöriga. För att besvara detta har sex kvalitativa intervjuer med japanska anhörigvårdare genomförts. Intervjuerna har sökt svar på hur informanterna beskriver sina förutsättningar att ansöka om hjälp från samhället, hur de upplever omgivningens förväntningar samt hur de upplever sina egna möjligheter att påverka situationen. Ur resultaten har en bild av de anhörigas position framkommit, där denne är mycket utsatt. Resultaten visar på att anhörigvårdarna inte ställer några krav på samhället utan är tacksamma för den hjälp de får. Vidare ger anhörigvårdarna en ambivalent bild av vilket ansvar samhället har och vilket ansvar de själva skall ha över vården. Utifrån rollteorin framkommer att rollen som anhörigvårdare är överordnad deras andra roller vilket präglar deras vardag. Utifrån socialutbytesteori framkommer att det är en ojämn maktbalans i relationen mellan vårdgivare och vårdtagare där vårdgivaren offrar mer än den får tillbaka genom att rätta sig efter vad vårdtagaren önskar eller vad de tror vårdtagaren önskar. Resultaten visar även på att anhörigvårdarna inte ber övriga familjemedlemmar om hjälp eller avlastning utan isolerar sig i sin många gånger vårdkrävande situation vilket gör att de är anhörigvårdare dygnets alla timmar

Topics: elderly, family- caregiver, Japan
Year: 2010
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/22269

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.