Location of Repository

Friluftsliv ur ett elevperspektiv

By Joakim Lindberg

Abstract

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att se hur gymnasieungdomar ser på begreppet friluftsliv. Frågeställnigarna är: Hur ser elever, på Barn- och fritidsprogrammet med fritidsinriktning, på begreppet friluftsliv, är det någon skillnad på hur tjejer respektive killar ser på begreppet friluftsliv samt hur förhåller sig respondenternas svar i förhållande till skolans styrdokument om undervisning i friluftsliv? Undersökningen genomfördes med en kvalitativ intervju uppdelad i en skriftlig enkät med öppna frågor och en muntlig del med styrda frågor. Tio respondenter deltog i undersökningen, fem tjejer och fem killar. Resultatet visar att respondenterna värderar naturmötet högt samt att den egna fysiska prestationen är viktig. Faktorer som påverkar friluftsupplevelsen negativt är inslag av kulturell påverkan i naturen samt redskap som kräver mycket uppmärksamhet av utövaren, exempel på dessa är olika motoriserade fordon. Ur ett könsperspektiv så är det större likheter än olikheter mellan tjejer och killars syn på friluftsliv, möjligen är tjejer något strängare i sin bedömning av miljöer för friluftsliv. Resultatet visar att de styrdokument som rör undervisning i friluftsliv stämmer väl överens med vad respondenterna värderar inom friluftsliv. Detta ställt mot tidigare forskning ger att klyftan ligger i skolans förmåga att uppfylla de mål som styrdokumenten ställer upp. Uppsatsen ger en inblick i hur elever kan se på begreppet friluftsliv, vilket ger en lärare större möjlighet att ta och utgå från elevens perspektiv. Läraren kan med styrdokument som ram utgå från elevens värderingar i planeringen av undervisning i friluftsliv

Topics: Friluftsliv, gymnasieelever, styrdokument, könsper
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19962

Suggested articles

Preview


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.