Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Skolutveckling - Hur ett utvecklingsarbete kan se ut

By Andreas Andersson and Josefin Hansson

Abstract

Syftet med det här examensarbetet är att se på hur ett utvecklingsarbete kan se ut och som en del i detta göra en nulägesbeskrivning av ett pågående utvecklingsarbete på en skola i Göteborg och se om och i så fall hur man kan gå vidare från där skolan befinner sig i dag. I läroplanen uttrycks vikten av att skolan utvecklas och skolutveckling är således ett viktigt område att undersöka och ett område där mycket forskning redan har gjorts. Som framtida lärare kommer vi utan tvekan beröras av utvecklingsarbeten i någon form och utsträckning. Vi har valt att studera ett pågående utvecklingsarbete på en skola och våra huvudfrågor är: •Vilka är de viktiga delarna i ett utvecklingsarbete? •Hur kan man driva ett utvecklingsarbete framåt? •Hur ser utvecklingsarbetet på den aktuella skolan ut? •Vilka svårigheter har lärarna på den aktuella skolan upplevt i samband med utvecklingsarbetet med multipla intelligenser (MI)? •Vilka lärdomar kan de som berörs av utvecklingsarbeten, både generellt och på den aktuella skolan, dra av det här arbetet? För att söka svar på vårt syfte och frågeställning har vi gjort litteraturstudier, enkätundersökning samt intervjuer. Vi har identifierat ett antal områden som är viktiga inom utvecklingsarbeten. Dessa är: verksamhetsanknytning, benägenhet till förändring och vikten av reflektion, rektors roll och organisationsstruktur, förankring samt delaktighet. Vår undersökning visar att alla dessa områden påverkar hur utvecklingsarbetet på den aktuella skolan ser ut och att det finns utrymme för förbättring inom samtliga.

Topics: Utvecklingsarbete, skolutveckling.
Year: 2009
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/19947

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.