Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Läs- och skrivlärande genom alternativ undervisning - en kvalitativ textanalys av hur barn lär sig läsa och skriva genom kropp och sinnen

By Sabina Cedergren and Helena Pettersson

Abstract

Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elevens läs- och skrivlärande påverkas av alternativ undervisning och hur man kan arbeta med alternativ undervisning i skolklassen. Med alternativ undervisning avser vi en undervisning som ämnet svenska integreras med ämnen som rörelse, bild och musik och där upplevelser genom kropp och sinnen är centrala. Frågeställningar: Våra frågeställningar är följande: - Hur påverkas elevens läs- och skrivlärande av alternativ undervisning? - Hur kan alternativ undervisning i läsning och skrivning se ut? Metod och material: Metoden för denna uppsats är kvalitativ textanalys, där texter i form av böcker, rapporter och internetsidor har analyserats. Datasökningar har gjorts i GUNDA UB:s databas. Resultat: I alternativ undervisning integreras ämnet svenska med ämnen som rörelse, bild och musik och där är upplevelser genom kropp och sinnen är centrala. Resultatet visar att en sådan undervisning, har en positiv påverkan på de förutsättningar som styr elevens läs- och skrivlärande. Genom den kvalitativa textanalysen visar vi att förutsättningarna variation av arbetssätt, samspel i klassen, att eleven är aktiv och att eleven har välutvecklad motorik, en positiv självbild samt en språklig förståelse. I resultatet redogör vi för övningar som genom kropp och sinnen kan förbättra förutsättningarna för läs- och skrivlärande. Dessa övningar har sin utgångspunkt i teorier och styrdokument. Betydelse för läraryrket: Genom att medvetandegöra vilka lärandets förutsättningar är och på vilket sätt läraren kan förbättra dem, kan skolan i större utsträckning tillgodose de behov eleverna har i sitt lärande. Uppsatsen kan utgöra en utgångspunkt för läraren i sitt sätt att se på läs- och skrivlärande och hur undervisning kring detta kan bedrivas. -1

Topics: läs- och skriv, lärande, kropp, sinnen, rörelse, m
Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/7255

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.