Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Auktoritet och ledarskap i klassrummet

By Maria Runesson and Sofia Andersson

Abstract

Syfte Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse lärare anser att deras auktoritet och ledarskap har för elevers lärande. Vi vill också undersöka vilka kompetenser de anser kännetecknar en god auktoritet och ett gott ledarskap i klassrummet samt hur de anser att lärare kan få auktoritet utan att vara auktoritära. Frågeställningar Vad anser lärare att auktoritet är? Hur får läraren auktoritet utan att vara auktoritär? Vilka kompetenser anser lärare känneteckna ett gott ledarskap i klassrummet? Hur skapar läraren ett bra ledarskap i klassrummet? Vad betyder lärarens auktoritet och ledarskap i skolan i relation till elevens lärande? Metod Vi har i vår undersökning gjort kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare i olika åldrar och med olika lång yrkeserfarenhet. Lärarna är verksamma på F-6- skolor. Intervjufrågorna baseras på och analyseras utifrån våra frågeställningar och litteratur som vi har läst om auktoritet och ledarskap. Resultat Vår undersökning visar att det i klassrummet fordras ett demokratiskt ledarskap som bygger på lärarens auktoritet. Med auktoritet menas att eleverna har respekt för och gör som läraren vill. Det demokratiska ledarskapet kännetecknas av en ömsesidig respekt mellan lärare och elev. För att läraren inte ska bli auktoritär i sitt ledarskap är det viktigt att vinna elevernas förtroende genom att vara lyhörd och att som lärare bry sig om eleverna. För att skapa auktoritet och ett bra ledarskap är det nödvändigt med ramar och regler inom gruppen. Det är också viktigt att eleverna känner sig trygga, säkra och fungerar socialt med varandra då man vill främja deras lärande. Det är viktigt att eleven litar på att läraren är kompetent att avgöra vad eleven behöver träna på i de olika ämnena. Ett gott ledarskap i klassrummet kännetecknas av kompetenser såsom att vara flexibel, trygg, stabil samt välplanerad

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/7241

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.