Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

The experience of the uncontrollable sense of self and what the nurse can do to help

By Sara Stenberg and Jill Widholm

Abstract

Psykiska störningar, tillfälliga eller kvarstående, kan påverka en människas förmåga att uppfatta och möta sin omgivning. Det finns en stigmatisering av psykiskt sjuka som kan leda till att de agerar mindre tillitsfullt, mer defensivt, mer passivt eller helt undviker sociala kontakter då de är rädda för att bli avvisade. Travelbees omvårdnadsteori har som mål att hjälpa den sjuka individen att bemästra lidande och sjukdom samt att förebygga sjukdom och främja hälsa. Enligt Travelbee är det relationen mellan människor som möts i vården som är viktig. Syftet med denna litteraturstudie var att få fördjupad förståelse för hur en människa upplever det att förlora verklighetskontakten och hur sjuksköterskan kan hjälpa. Vidare var syftet att belysa den stigmatisering som dessa människor ofta upplever. Litteraturstudien baserades på 12 vetenskapliga artiklar funna i CINAHL och PubMed samt genom manuell sökning. Upplevelsen av att förlora verklighetskontakten beskrevs som en plågsam och okontrollerbar upplevelse av sig själv. Detta ingav en stark känsla av sårbarhet. Sjuksköterskan kan genom att skapa en förtroendefull terapeutisk relation bekräfta och ge trygghet åt dessa människor och därmed lindra deras lidande. Vidare lever människor som har förlorat verklighetskontakten med en känsla av skräck, dels för att inte känna igen sig själv, dels för att andra människor upplevs som ifrågasättande och därmed ett hot mot den egna personen. Travelbees omvårdnadsteori ger en användbar grund för vad sjuksköterskan kan göra för att hjälpa. Att tänka sig in i situationen är en viktig del för sjuksköterskan i mötet med en person som har förlorat verklighetskontakten

Year: 2007
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/2573

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.