Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Datorn och den tidiga läs- och skrivinlärningen. En kvalitativ litteratur- och samtalsstudie

By Erika Poromaa, Anna Hejde and Veronica Gerke

Abstract

Abstract Arbetets titel Datorn och den tidiga läs- och skrivinlärningen – en kvalitativ litteratur- och samtalsstudie Arbetets art C-uppsats i det allmänna utbildningsområdet för lärarprogrammet. Institution Sociologiska institutionen Sidantal 37 sidor Författare Anna Hejde, Erika Poromaa och Veronica Gerke Handledare Lars-Erik Olsson Tidpunkt Höstterminen 2005 Nyckelord dator, läs- och skrivinlärning, lärarroll, genus Bakgrund Dagens kommunikationssamhälle ställer krav på skolan att hitta vägar till att stödja elever i deras språkutveckling. För att skapa goda inlärningsmöjligheter bör skolan implementera nya medier så som datorn i undervisningen. Rapporter från Skolverket visar att elevers läsförmåga har försämrats de senast tio åren. I den lässvaga gruppen elever är pojkar överrepresenterade. Att lära sig läsa och skriva är i dagens samhälle en demokratisk rättighet. Det är relevant att finna nya vägar för att stimulera elevers läs- och skrivutveckling. Datorn kan ge den klassiska undervisningen nya möjligheter genom sina rika variationsmöjligheter. Syfte Syftet med denna studie är att se om och i så fall hur elever i de tidiga skolåren gynnas av att lära sig läsa och skriva med datorns hjälp. Lärare måste ha en mångfasetterad kunskap om elevers tidiga läs- och skrivinlärning. För att kunna tillgodose elevernas enskilda behov krävs kunskaper om olika teorier och metoder. Syftet med denna undersökning blir därför att undersöka datorns möjligheter och begränsningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Ytterligare ett syfte är att se på hur lärarnas attityder och förhållningssätt påverkar användningen av IT i undervisningen. Vidare kommer vi att belysa genusaspekten i förhållande till datoranvändningen i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Material och Metod Undersökningen är en kvalitativ litteraturstudie som bygger på tidigare forskning och semistrukturerade intervjuer i samtalsform. Slutsatser Datorn ger variations öjlighet i den tidiga läs- och skrivinlärningen. När datorn används kan det bidra till ökad motivation hos eleverna, vilket medför att eleverna skriver längre och mer innehållsrika texter. Individualiseringen förenklas och eleverna blir i större grad producenter än konsumenter. Lärarnas attityder är avgörande för om och hur datorn används i undervisningen. Både flickor och pojkar gynnas av datorstödd läs- och skrivundervisning. En kombination av de klassiska undervisningsmetoderna och datorstödd undervisning är det mest fördelaktiga i den tidiga läs- och skrivinlärningen

Topics: dator, läs- och skrivinlärning, lärarroll, genus
Publisher: Göteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning
Year: 2005
OAI identifier: oai:gupea.ub.gu.se:2077/213

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.