Article thumbnail

The importance of clothing in the business world : Dress codes as a part of companies' policies

By Netta Norava

Abstract

The purpose of this thesis was to examine different meanings and hidden messages of clothing focus-ing on the business world by using the existing literature. The way individuals dress is a mix of dif-ferent factors. These factors are culture, individual preferences and fashion as well as influencers. Clothes can be used to create an identity. Clothing can also enhance the existing identity and is there-fore an important part of establishing a professional status. In creative professions dress codes were minimal or did not exist. The strictest dress codes were in conservative professions such as banks. Trust could be created with professional clothing. On the oth-er hand, people wearing casual dress were seen more approachable. Companies, who have dress codes as a part of their policy, can use it to monitor their employees. In business world looking professional is an important factor. Busy prints, bright colors and extrava-gant outfits draw an attention but it does not mean that they are seen professional in the business field. Colors have different meanings and associations in different cultures but the colors used in the busi-ness world were generally acknowledged almost everywhere. Certain items of clothing are also asso-ciated with being a professional.Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella vaatteiden eri merkityksiä ja piilotettuja viestejä keskitty-en liike-elämään. Työn pohjana käytettiin olemassa olevaa kirjallisuutta. Ihmisten pukeutuminen on eri tekijöiden summa. Tekijät, jotka vaikuttavat pukeutumiseen ovat kulttuuri, yksilölliset mieltymyk-set sekä muoti että vaikuttajat. Vaatteita voi käyttää identiteetin luomiseen. Vaatteet voivat myös pa-rantaa olemassa olevaa identiteettiä, ja onkin siksi tärkeä osa asiantuntijan aseman luomiseen. Luovissa ammateissa pukeutumisohjeet olivat minimaaliset tai olemattomat. Ankarimmat pukeutu-misohjeet olivat konservatiivisissa ammateissa, kuten pankeissa. Luottamus voitiin luoda pukeutumal-la asiantuntevasti. Toisaalta rennosti pukeutuneet ihmiset olivat helpommin lähestyttäviä. Yritykset, jotka käyttivät pukeutumisohjetta osana käytäntöään, pystyvät valvomaan työntekijöitään. Liike-elämässä ammattilaiselta näyttäminen on tärkeä tekijä. Näyttävät printit, kirkkaat värit ja liioit-televat asut kiinnittävät huomiota, mutta se ei tarkoita, että ne nähdään ammattimaisina liike-elämässä. Väreillä on eri merkityksiä eri kulttuureissa, mutta liike-elämässä käytettävät värit olivat kuitenkin yleisesti tunnistettuja melkein kaikkialla. Tietyt vaatekappaleet on myös liitetty osaksi am-mattimaisuuteen

Topics: Business wear, color, dress code, identity, professionalism, Johtaminen, yrittäjyys ja markkinointi, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden koulutusohjelma
Publisher: Centria-ammattikorkeakoulu
Year: 2018
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/153626
Provided by: Theseus
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://www.theseus.fi/handle/1... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.