Article thumbnail

Yrityksen ulkomaantulojen verotus

By Monica Hansson

Abstract

Ulkomaantulojen verotus tulee vastaan useimmille kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille, mutta se voi jäädä vähemmälle huomiolle kuin muut ulkomaan liiketoiminnan suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Kansainvälinen tuloverotus saattaa kuitenkin olla hyvinkin vaikuttavana tekijänä yrityksen lopulliseen tulokseen niin koti- kuin kohdemaissa. Toimeksiantajana opinnäytetyölle toimi suomalainen cleantech-yhtiö, jonka tavoitteena on laajentua ulkomaanmarkkinoille viemällä teknologiaansa ja tuotteitansa useampaan kohdemaahan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajalle ajankohtaisimpien kohdemaiden verotusta. Tutkimuksen lisäksi toimeksiantajalle laadittiin kompakti taulukko, jossa on kaikki kiinnostuksen kohteena olevat maat. Opinnäytetyön tietoperusta koostui pääosin kansainvälisen verotuksen kirjallisuudesta, Verohallinnon internetsivuista sekä Suomen lainsäädännöstä. Opinnäytetyö rajattiin keskittymään yhteisöjen tuloverotukseen sekä valittujen kohdemaiden verotusmenettelyyn. Tutkimusmenetelmänä toimi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka pohjautui Suomen ja kunkin kohdemaan väliseen verosopimukseen sekä muihin kirjallisiin lähteisiin. Empiirisessä osiossa tutkittiin toimeksiantajan toiveesta neljän kohdemaan tuloverotusta. Tutkimuksessa tarkasteltiin kohdemaiden tuloveromenettelyä ja kotimaan tulojen verotusta kunkin kohdemaan kohdalla, jotta saataisiin selville, kuinka maissa kannattaa verotuksen kannalta toimia. Tutkimusmenetelminä käytettiin tiedonkeruuta ja analysointia. Tutkimustulokset osoittivat, että kohdemaiden yhteisöverotus on joko samalla tasolla kuin Suomen tai sitä huomattavasti korkeampi, jonka vuoksi toimintamuodon valinnalla ei ole suurta merkitystä silloin, kun maahan halutaan kiinteää toimintaa. Toimintamuotoa valittaessa kannattaa huomioida myös muut tuloverotuksen ulkopuoliset tekijät sekä muu verotus, sillä niillä on yhtä lailla vaikutusta toimintaan kuin tuloverotuksella.Many companies aiming for the international markets come across foreign income taxation, but this might get less attention than other factors affecting the planning of foreign business operations. International income taxation may, however, have great influence on the final profit or loss both in the home and target countries. The commissioner for this thesis was a Finnish cleantech company, whose goal is to expand to the foreign market by exporting its technology and products to several target countries. The objective of the thesis was to study the taxation of those target countries, which are the most present for the commissioner. In addition to the research, a compact table including each country of interest was created for the commissioner. The theoretical framework of the thesis consisted mainly of literature on international taxation together with the websites of Finnish tax administration and Finnish legislation. The thesis was outlined to focus on the corporate income taxation and on the tax procedure of the chosen target countries. A qualitative research method was applied in this thesis, based on tax treaties between Finland and each of the target countries plus other written resources. The study was about researching the income taxation of the four target countries that the commissioner had requested to find out which way of operating in those target countries is the most beneficial regarding taxation. The tax procedure of income tax in each target country and the Finnish taxation of each target country’s income was examined in the study. Data collection and analysis was used as a research methodology. The main finding of the study showed that the corporate income taxation of the target countries is either on the same level or considerably higher than in Finland. Therefore, the selection of the form of operation is not significant when planning on permanent place of business in a target country. When choosing a form of operation, it is also good to pay attention to other factors and taxation apart from income taxation because in the final analysis they have as much influence on the operation as the income taxation does

Topics: tulovero, ulkomaantulo, verovelvollisuus, kaksinkertainen verotus, fi=Liiketalous, hallinto ja markkinointi|sv=Företagsekonomi, förvaltning och marknadsföring|en=Business Management, Administration and Marketing|, Liiketalouden tutkinto-ohjelma
Publisher: Oulun ammattikorkeakoulu
Year: 2017
OAI identifier: oai:www.theseus.fi:10024/136779
Provided by: Theseus

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.