Unga vuxnas uppfattningar och upplevda ansvar om turismens miljöpåverkan

Abstract

Turismindustrin är en bransch som allt mer ökar och bidrar till en mycket positiv utveckling i form av arbetstillfällen, kulturutbyte och många andra positiva aspekter. Men då det även bidrar till negativ inverkan på jordens miljö, som hotas av förstöras av det ökade resandet, måste branschen ta sitt ansvar och gå mot en mer hållbar framtid som också värnar om miljön. Det krävs av industrin att gå mot en allt mer hållbar framtid där miljön värnas om och negativa effekter minskas, ett arbete som även förväntas förvaltas av turisterna själva. Det har i tidigare studier visats på en stor skillnad mellan turisters attityd till miljöansvar och faktiska beteende. Individuella behov och preferenser prioriteras framför miljö och hållbart handlande i samband med en turistresa, är det då möjligt att placera ett större ansvar på den enskilda personen i framtiden? Syftet med denna studie är därför att undersöka unga svenska personers förståelse om den miljöproblematik som turism ger upphov till och vilket typ av ansvar den individuella personen är villig att ta för att minska denna problematik. Empirisk data har insamlats genom tio kvalitativa intervjuer med personer bosatta i Sverige i åldrarna 20-30 år, som reser utomlands i privat syfte minst en gång per år. Studiens resultat visar att det finns en viss förståelse för turismens negativa inverkan på miljön, men att det inte sätts i relation till det individuella resandet. Det spelar heller inte någon avgörande roll när en resa planeras eller utförs, utan det som prioriteras är framförallt individuella intressen och preferenser. Trots att ansvaret gentemot miljön anses vara stort upplevs det vara svårt att ta hänsyn till miljö innan och under en utlandsresa, då det riskerar hindra individuella intressen och huvudsakliga syften med att resa. Resultaten visar även på att förståelse för den miljöproblematik som det individuella resandet bidrar till är lågt. Det finns dock en tydlig önskan om mer information och möjlighet till att göra val som är mer fördelaktiga för miljön. Detta upplevs kunna bidra till att mer hänsyn tas till miljö i samband med utlandsresor. Något som på sikt kan innebära ett allt mer hållbart privatresande.The tourism industry is growing every day and contributes to a more positive growth concerning work opportunities and cultural exchange to mention a few of the many positive effects. The industry also has a negative impact on the environment and is endangered to be destroyed due to the increased amount of travel, this is something which requires action from the industry that must head for a more sustainable future. It is required by the industry to aim for a more sustainable future where the environment is taken care of and negative effects decrease, a task that also is required by the tourists. Former studies have shown a significant difference between tourists’ attitude to environmental responsibilities compered to their actual behaviour. Individual needs and preferences are first priorities rather than environmental thinking and action connected toa trip. Is it therefore possible to put more individual responsibility on the people in the future? The purpose of this study is to examine knowledge of young adults living in Sweden about the problems that tourism contributes to and what kind of responsibility the individual person is willing to take in order to decrease these impacts. Empirical data has been collected thru ten qualitative interviews with persons living in Sweden, between the ages of 20-30 years old, that travels abroad for holidays at least once a year. The result of this study shows that there is some understanding for the negative effects that tourism cause to the environment, but not in relation to the individual travel. Neither does planning nor the traveling it self contain environmental thinking, what is mainly prioritised is mainly individual interests and preferences. Despite great perceived responsibility against the environment it is seendifficult to take the environment into account,before and during a holiday.As it risks interfering with individual interests and main purpose of traveling.The results also show that the perceived knowledge of environment problems caused by individual travelling and tourism is low. There is a clear wish for more information and abilities to make choices which are profitable for the environment. This indicates that more environmental responsibility might will be taken in relation to international travelling, which eventually will lead to a more sustainable travel

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

redirect
Last time updated on 24/08/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.