Aspects of Sin in Søren Kierkegaard's Works "The Concept of Anxiety" and "The Sickness Unto Death"

Abstract

Bakalaura darba mērķis ir atklāt grēka aspektus Sērena Kirkegora darbos „Bažu jēdziens” un „Slimība uz nāvi”. Bakalaura darbs pievēršas grēka fenomena aplūkojumam, izceļot grēka kvantitatīvo aspektu jeb grēcīgumu, kvalitatīvo aspektu jeb kvalitatīvo lēcienu, kā arī skata grēku kā izmisumu noteiktā modalitātē un ticības pretmetu, precizējot grēka attiecības ar izziņu un gribu. Tāpat šajā darbā aplūkotas grēka teorētiskās izziņas robežas, analizējot psiholoģijas un ētikas pretenzijas grēka fenomena skaidrošanā. Analizēti kristīgās dogmatikas jēdzieni, izgaismojot Kirkegora iebildumus kristīgās tradīcijas iedzimtā grēka izpratnei un norādot uz psiholoģiskās perspektīvas priekšrocībām. Bakalaura darbā būtisks motīvs ir cilvēka brīvības un atbildības problemātika grēka kontekstā. Atslēgvārdi: Sērens Kirkegors, grēks, iedzimtais grēks, bažas, izmisums, patība.The aim of Bachelor's thesis is to reveal aspects of sin in Søren Kierkegaard’s works ‘The Concept of Anxiety’ and ‘Sickness unto Death’. Thesis focuses on the phenomenon of sin, highlighting the quantitative aspect or sinfulness, qualitative aspect or qualitative leap, also viewing sin as a certain modality of despair and the opposite of faith, clarifying its the relationship with cognition and will. Thesis also addresses the boundaries of theoretical approach to the phenomenon of sin, analyzing the possibility of psychological and ethical interpretation of sin. Thesis offers an analysis of the concepts of Christian dogmatics, highlighting Kierkegaard’s objections to the traditional views on hereditary sin and pointing out the benefits of a psychological perspective on the issue. Thesis addresses the problem of human freedom and responsibility in the context of sin. Keywords: Søren Kierkegaard, sin, hereditary sin, original sin, anxiety, despair, self

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 10/07/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.