Joe Wright’s Screen Adaptation of L. Tolstoy’s Novel “Anna Karenina”.

Abstract

Ļeva Tolstoja romāns "Anna Kareņina" Džo Raita ekranizācijā. (Lielbritānija, 2012): bakalaura darbs. -Rīga, 2018, - 39 lpp. Darbs ir veltīts režisora Džo Raita ekranizācijas "Anna Kareņina" analīzei. Darba mērķis ir salīdzināt romānu ar ekranizāciju, minot paralēles un izceļot atšķirības. Autore veic salīdzinošo analīzi, sastatot ekranizāciju ar literāro pirmavotu. Īpaša uzmanība tiek veltīta kinematogrāfijai, kā hibrīdam mākslas veidam, telpas problēmai kinematogrāfijā, kā arī teātra nozīmei kino specifikā. Darbs sastāv no divām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti nozīmīgākie teorijas jautājumi, kuri ir nepieciešami praktiskā pētījuma veikšanai. Praktiskajā daļā tiek salīdzināta ekranizācija ar romānu un tiek noteiktas galvenās atšķirības, kā arī analizēts literārā darba galveno varoņu atspoguļojums ekranizācijā. Pētījums var ieinteresēt kinokritiķus, filologus, kuri pēta un nodarbojas ar literāro darbu ekranizācijām. Pētnieciskais darbs var ieinteresēt arī Ļeva Tolstoja daiļdarbu pētniekus.Lev Tolstoy's novel "Anna Karenina " in Joe Wright screening (UK, 2012). Bachelor's thesis, Riga,2018. The thesis is dedicated to analysing the screening of "Anna Karenina" by the director Joe Wright. The purpose of the work is to compare the novel and the screening by evaluating the similarities and pointing out the differences. The author managed to do a comparing analysis between the screening and the literary source. Special attention is dedicated to cinematography as a hybrid type of art, the problem with the room in cinematography, as well as the significance of theather in the art of cinema. The work consists of two chapters. The most important theoretical questions, that will be needed as well for the practical research, are researched during the first chapter. In the practical part the author has compared the screening with the novel and discovered the main differences, as well analysed the novel's main character reflections in the screening. The research might be interesting for film critics, philologists, who study and work with literary work screenings. The research might also capture the interest of anyone studying and specializing in Lev Tolstoy's work

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 10/07/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.