Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

การศึกษาเบื้องต้นการใช้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพเพื่อการบำบัดน้ำและควบคุมโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้ง

By สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ and วิจิตรา ลีละศุภกุล
Topics: กุ้ง การเลี้ยง, น้ำเสีย การบำบัด, กุ้ง โรค, จุลินทรีย์, บาซิลลัส
Publisher: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Year: 2543
OAI identifier: oai:kb.psu.ac.th:2553/3895
Provided by: PSU Knowledge Bank

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.