Analys och optimering av transportflöden i Eskilstuna kommun : Eliminering av slöseri och dess effekter ur ett ekonomiskt- och miljöperspektiv

Abstract

Syfte: Att undersöka de potentiella fördelarna vid implementering av Lean-baserade metoder för att möta prestanda, tillgänglighet och effektivitet i transportsystemet samt användningen av en varuflödesplan för att identifiera slöseri. Vidare, att observera hur fördelarna med en ruttoptimering kan minimera slöseri och reducera kostnader relaterade till transport samt minskningen av miljöutsläpp, stadsbuller och säkerhet. Metod och genomförande: För att uppnå syftet med denna studie och att besvara forskningsfrågorna har en fallstudie och en litteraturstudie kombinerats och genomförts. Fallstudien innehåller observationer och intervjuer som har genomförts för att samla in information om hur fallföretaget arbetar med transport dagligen, användningen av standardisering och effektivisering samt hantering av ruttplanering. Vidare har en implementering utförts av de föreslagna ruttoptimeringsmetoderna för att få större förståelse för de föreslagna metoderna och litteraturen. Slutligen har en analys och diskussion genomförts där de empiriska resultaten studerats och jämförts med litteraturstudien. Resultat: Genomförandet av Lean-baserade metoder för att identifiera och minska slöseri baserat på prestationsmätningsverktyg, såsom värdeflödekartläggning och användningen av ruttoptimering, har visat flera fördelar. De identifierade fördelarna var kortare körtider för chaufförerna, en minskad total kilometersträcka, en mer optimerad fyllnadsgrad i lastbilarna samt mer effektiv tid vid lastning och lossning av gods. Den sistnämna fördelen påverkar främst tillgängligheten och prestandan av den totala fordon- och chaufförseffektiviteten. En del av fördelarna var tolkbara i monetära termer för att ge insikt om hur de eventuella kostnadsbesparingarna. Rekommendationer: För att få bättre och mer djupgående resultat i framtida studier, föreslås att: fallföretaget kartlägger alla transporter som utförs för att bedöma lönsamheten i vissa körrutter samt för att undersöka hur all transport kan uppdelas geografiskt med hjälp av presenterat material i denna studie; noggrannare observationer av förare under andra veckodagar för att identifiera ytterligare problemområden och förbättringsmöjligheter; standardisera och implementera Lean metoder i närliggande processer i verksamheten för fortsatt strävan efter en lönsam verksamhet, till exempel genom att granska mottagandet av varor från leverantörer och utvärdera möjligheten med att ha lokala leverantörer; slutligen, all personal ska utbilda sig inom Lean och standardiserat arbete för att ytterligare eliminera och minska interna NIT-aktiviteter, såsom väntetid.Purpose: To explore the possible benefits with the implementation of Lean methods to measure performance, availability and efficiency in transportation, including the use of a value stream map to identify waste. Furthermore, to observe how the benefits with a route optimization eventually can minimize waste and reduce costs related to transportation as well as the reduction of environmental emissions, urban noise and security. Methodology: To achieve the purpose of this study and to solve the research questions, a case study and a literature study has been combined and carried out. The case study contains observations and interviews which has been executed in order to gather information related to how the case-company work with transportation on a daily basis, the usage of standardization and the management of route planning. Moreover, an implementation of the proposed route optimizations has been executed with the purpose of gaining knowledge related to the outcome. Finally, an analysis and discussion has been performed where the empirical results are studied and compared with the literature findings. Findings: The implementation of Lean methods to identify and reduce waste based on performance measuring tools, such as value stream mapping and the use of route optimization, showed several advantages. The identified advantages were shorter driving schedules for the chauffeurs, a reduced overall mile distance, a more optimal degree of filling in the driver trucks and more efficient time spent while loading and unloading the trucks. The last advantage mainly affecting the availability and performance of the overall vehicle efficiency. Some of the advantages were interpretable into monetary terms in order to provide an insight into any cost savings. Recommendations: To gain better and more profound results in any further studies, it is suggested that: the case company map out all transports carried out in order to assess the profitability of certain driving routes, as well as to examine how all transport can be geographically divided using the presented material in this study; more thorough observations of drivers during other weekdays to further identify problem areas and improvement opportunities ought to be done; standardization and implementation of Lean methods in related processes in the company for continued pursuit of profitable operations. For example, by reviewing the receipt of goods from suppliers and reviewing the option of having local suppliers; lastly, all staff gets training and education of Lean methods and standardized work for additional elimination and reduction of internal NIT activities, such as waiting time

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

redirect
Last time updated on 03/12/2017

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.