Article thumbnail

Augstākās izglītības finanšu vadības sistēmas izstrāde

By Ingars Eriņš

Abstract

Promocijas darbā tika izstrādāta augstākās izglītības finanšu vadības sistēma. Promocijas darbā tika analizēti augstākās izglītības finansēšanas mērķi, tās ietekmējošie faktori un finansēšanas mehānisma attīstības problēmas. Izstrādāta augstākās izglītības finansēšanas sistēmu izpētes un izstrādes metodoloģijas shēma. Promocijas darbā izvērtēta Eiropas un citu attīstīto valstu pieredze augstākās izglītības finansēšanā. Formulētas kopējās tendences, kas skar finansēšanas avotus, studiju atbalsta sistēmu, pētniecības un inovāciju finansēšanu, kā arī finansēšanas politiku augstskolu līmenī. Promocijas darbā raksturota Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēma, ietverot finansējuma piešķiršanas nosacījumus, studējošo un studiju kreditēšanu, stipendiju piešķiršanas kārtību, augstāko izglītības institūciju iekšējo finanšu politiku. Novērtēti virkne finanšu vadības sistēmas elementu: studiju līmeņa un studiju tematisko jomu koeficienti, finansēšanas normatīvais princips, rezultativitātes jeb snieguma rādītāji u. c. Izstrādāti priekšlikumi augstākās izglītības finansēšanas modeļa pilnveidei. Promocijas darbā formulēti finanšu līdzekļu sadales un izlietojuma vispārīgie principi, izstrādāta līdzekļu sadales un izlietojuma metodikas shēma, valsts budžeta dotācijas un maksas studiju līdzekļu sadales metodikas algoritms, aprēķinu formulas, metodikas realizācijas informatīvā bāze un struktūrvienību ieņēmumu izlietojuma metodika. Raksturoti finanšu līdzekļu sadales un izlietojuma metodikas realizācijas rezultāti Rīgas Tehniskajā universitātē. Promocijas darbs sastāv no 4 daļām. Promocijas darba apjoms ir 170 datorsalikuma lappuses, neskaitot pielikumus. Darbā iekļautas 8 tabulas, 8 attēli un 92 formulas, kā arī 11 pielikumi, kas paskaidro un ilustrē pētījuma saturu. Darba izstrādes procesā izmantoti 162 informācijas avoti, kas doti bibliogrāfiskajā sarakstā

Topics: Higher Education, Financing, Management System
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:12867
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.