Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai

By Inga Dāboliņa

Abstract

Promocijas darba nosaukums ir „Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai”. Darba galvenie pētniecības virzieni: apkopot un analizēt apģērbu projektēšanas un antropometrisko datu iegūšanas metodes, sistēmas un paņēmienus. Izmantojot modernās tehnoloģijas, pilnveidot apģērbu 3D datorsistēmu antropometrisko datu nodrošinājumu. Promocijas darbs sastāv no piecām pamatnodaļām, ievada, rezultātiem un secinājumiem, tajā iekļauta skaidrojumu un saīsinājumu vārdnīca, kā arī attēlu un tabulu saraksts. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas, analizētas un sistematizētas, kā arī salīdzinātas apģērbu datorizētās projektēšanas metodes un sistēmas, dota apģērbu projektēšanas pamatprocesu un sistēmu komponenšu mijiedarbība, raksturojums un problemātika. Otrajā daļā apkopotas, sistematizētas un analizētas antropometrisko datu iegūšanas metodes, sistēmas un iespējas. Aplūkotas un analizētas dažādu metožu kombinēšanas iespējas, dots metožu salīdzinājums. Analizētas dažādas datu iegūšanas ierīces, to piemērotība cilvēka ķermeņa virsmas apraksta un mēru iegūšanai. Trešajā promocijas darba nodaļā apzināti un analizēti cilvēka ķermeņa 3D skenēšanas iespēju ierobežojumi, dots to analītiskais apskats, identificētas risinājumu iespējas. Ceturtajā daļā apkopotas un analizētas ķermeņa virsmas izklāšanas metodes ar mērķi identificēt trīsdimensiju vidē definētas apģērba virsmas izklāšanas iespējas. Piektajā nodaļā aprakstītas eksperimentāla 3D manekena realizācijas iespējas, dots īstenošanas apraksts, izklāstīta piedāvātā pieeja 3D projektēšanas īstenošanai, praktisku uzdevumu risināšanai apģērba projektēšanas 3D vidē. Specificēti 3D antropometrisko pētījumu rezultāti. Promocijas darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma nodaļā. Darba apjoms ir 132 lappuses pamatsadaļās, 176 lappuses kopā ar pielikumiem, darbā ir 48 attēli, 9 tabulas, 6 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 110 vienumus

Topics: 3D scanning, human body measurements, clothing, garment designing
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:11008
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.