Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Aģentu tennoloģiju lietošana datortīklos un lēmumu atbalsta sistēmās

By Andrejs Ermuiža

Abstract

Dots ieskats par datortīklu un aăentu tehnoloăiju savstarpējo iespaidu to attīstībā un izvērtēta to loma lēmuma atbalsta sistēmu pilnveidošanā. Datortīklu tehnoloăiju attīstība, kas balstās uz platjoslu un bezvadu tehnoloăijām, stimulē tīmekĜa tehnoloăiju pilnveidošanu.Savukārt aăentu tehnoloăija, kas balstās uz daudzaăentu sistēmu teoriju, stimulē gan datortīklu tehnoloăiju, gan tīmekĜa tehnoloăijas. Datortīklu mobilo iekārtu attīstība un mobilo aăentu iekĜaušana tajās dod iespējas izstrādāt visuresošos tīklus, kas balstās uz semantisko tīmekli un tā pakalpojumiem. Tas, savukārt, dod iespējas attīstīt vairumam lietotāju piemērotus personālos aăentus un lēmumu atbalsta sistēmas .Tiek analizētas personālo aăentu un lēmumu atbalsta sistēmu koplietošanas iespējas zināšanu pieauguma apstākĜos un piedāvāta uz iespēju/risku vērtējumiem balstīta lēmumu pieĦemšanas stratēăija. Aplūkots arī hipotētisks piemērs, kā autovadītājs var izvērtēt maršruta variantus vispusīgi izvērtējot alternatīvas

Topics: daudzaăentu sistēmas, aăentu tehnoloăijas, semantiskā tīmekĜa pakalpojumi, mobilie aăenti, personālie aăenti, lēmumu atbalsta sistēmas, kritēriji un ierobežojumi
Publisher: RTU
OAI identifier: oai:ortus.rtu.lv:7356
Sorry, our data provider has not provided any external links therefore we are unable to provide a link to the full text.

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.