Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Модел за изследване на свързващата роля на референтността при лексикални повторения

By Елена Тарашева

Abstract

Статията представя модел за изследване на лексикалната кохезия в текста. Използва се електронния архив на ИБЕ при БАН и неговите аналитични инструменти за установяване на лемите на потворените лексеми. Всяко повторение се представя посредством семиотичната пирамида, като върху нея се отчита формата, понятието и референтността. Съвпаденията и разминаванията в пирамидите на повторените лексеми илюстрират типове връзки чрез повторение. Въхру материал от художествена литература на английски език се установява, че лексемата, която назовава основен участник в повествовавнието се повтаря в най-разнообразни форми, за разлика от лексемите, назоваващи второстепенни участници. Връзките, установени чрез кореферентни форми добавят и изпускат определения във връзка с развитието на действието, или промяна на отношението към съответните участници. Чрез повторение като генерично име се прави обобщение относно назования обект, или се включва в литературно сравнение. Чрез повторение в предикативна форма се описва промяна в състоянието на обекта. Второстепенните участници присъстват референтно преназовани с включване или изпускане на определения. В някои случаи се назовават други представители на същата референтна група. Интересен тип връзка представлява повторението в атрибутивна употреба, което свързва референтните множества на няколко лексеми. Такива случаи понякога демонстрират промяна в понятието, свързано със съответната лексема. \ud \ud Изследването има пилотен характер. Тук моделът е приложен към текст на английски език поради дискретността на членната морфема, но подлежи на употреба и към текстове на български език. Кратка илюстрация на приложението на модела към друг литературен текст от различен автор и период установява модел на връзките – еднотипен с описания. Широкомащабното изследване, част от което е дадената статия, дава примери, че текстове от друг жанр съдържат връзки от различен вид. Друга илюстрация, представена в статията, показва генеративността на установените връзки, които дават въможност за създаване на свързан текст, като се използва модела на описаните връзки. \u

Topics: Language
Publisher: Институт за български език при БАН
Year: 2003
OAI identifier: oai:eprints.nbu.bg:818

Suggested articles


To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.