Skip to main content
Article thumbnail
Location of Repository

Free software applied in surveying computations

By Ryszard. Hycner

Abstract

Tyt. z nagłówka.Bibliogr. s. 36-37.Publikacja ma charakter przeglądowy. Na podstawie źródeł, głównie internetowych, przedstawiono możliwości i dostępność oprogramowania do wykonywania obliczeń geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wolnego oprogramowania. Przeprowadzono także analizę możliwości tego oprogramowania w szczególności pod względem dostępnych funkcji przydatnych dla geodetów. Wykorzystywanie analizowanych programów jest zależne od wielkości i specjalizacji firmy geodezyjnej. Istotny jest też region, w którym działa firma geodezyjna, ale najbardziej o powszechności wykorzystania decyduje cena programu. Programy niekomercyjne prawie nie występują na rynku, a te, które są, mają ograniczone możliwości obliczeniowe (często są jednorazowym produktem, pochodną studenckich prac licencjackich lub magisterskich). Nie zawsze są całkiem bezpłatne, bo wymuszają korzystanie z innych komercyjnych programów albo sprzętu określonej firmy. Generalnie można stwierdzić, że brak jest niekomercyjnego programu do obliczeń geodezyjnych w Polsce, należącego do grupy wolnego i otwartego oprogramowania. Dlatego można przypuszczać, że dobry, przyjazny w obsłudze i możliwie wszechstronny, ale obejmujący podstawowy zakres obliczeń geodezyjnych, program miałby wielu użytkowników.This paper is of review kind. On the basis of internet sources, accessibility and possibilities of software to surveying computations with special attention to free software. It has also been presented analysis of possibility of such software, especially from the point of view accessible functions, useful for surveyor's environment. Application of analysed programmes depends on size and specialty of surveying enterprise. It is also essential a region where surveying enterprise is located. Yet, the most important factor influencing on universality of programme is its price. Non commercial programmes almost don't exist and these which are on the market have limited possibilities. Usually they are single product, being often results of students diploma projects. Usually they are not entirely free of charge, since they force using the other, commercial payable software or hardware of a definite firm. One can generally say, that there is lack of significant non commercial programme, serving for surveying computations in Poland, belonging to free and open software. Thus, one can assume, that good, friendly in use and possible versatile but comprises fundamental range of surveying computation programme, would win many users.Dostępny również w formie drukowanej.SŁOWA KLUCZOWE: obliczenia geodezyjne, wyrównania sieci geodezyjnych, programy komputerowe, licencje na oprogramowanie, wolne oprogramowanie KEYWORDS: surveying computations, adjustment of surveying networks, computer programmes, licences for software, free software

OAI identifier: oai:abc.krakow.pl:dd2012320093
Download PDF:
Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s):
  • http://vtls.cyf-kr.edu.pl/cgi-... (external link)
  • Suggested articles


    To submit an update or takedown request for this paper, please submit an Update/Correction/Removal Request.