Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej)
Not a member yet
  11231 research outputs found

  Układ urządzeń do utylizacji gazu kopalnianego opis patentowy nr 209730 /

  No full text
  Tyt. z ekranu tyt.Zgłoszono 23 maja 2006 r.Nr zgłoszenia P 379769.Zgłoszenie ogłoszono 26 listopada 2007 BUP 24/07.O udzieleniu patentu ogłoszono 31 października 2011 WUP 10/11.Pozostali twórcy wynalazku: Rafał Łuczak, Stanisław Nawrat, Piotr Życzkowski.Dostępny także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Austryacki podatek osobisto-dochodowy w praktyce odczyt wygłoszony w lwowskiem Towarzystwie prawniczem /

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Publikacja dostępna również w formie drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P rozprawa doktorska /

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Zawiera bibliogr. i indeks.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Istota technik P2P, Peer-to-Peer, rozwój e-learningu z wykorzystaniem P2P, stan wiedzy w dziedzinie e-learningu i systemów P2P, rodzaje kształcenia e-learningowego, system LMS, standardy e-learningu, standard SCORM, kooperatywne nauczanie, system Napster, sieć Gnutella, FastTrack, Kazaa, PKM, Personal Knowledge Management, Helpmate, Edutella, PADLR, BitTorrent z trackerem, w wersji trackerless, zasady działania tablic mieszających DHT, Kademlia, implementacja DHT, koncepcja obiektu nauczania, indeksacja obiektów, proces wyszukiwania, wyszukiwanie, wielopoziomowa indeksacja semantyczna, rozszerzenie o hierarchie pojęć, kooperacja pomiędzy uczestnikami grupy, prototyp propagujący obiekt nauczania, w prototypie GLEN, struktura prototypu GLEN, przykład użycia, wybór symulatora sieci P2P, symulator propagacji obiektów nauczania, efektywność standardowej sieci DHT Kademlia, sieci DHT Kademlia z propagacją obiektów, moduły przetwarzania, SCORM, LO, ONTOLOGIA, DHT, DOSTĘP, interfejs użytkownika, ADD, INDEX, ONTOLOGY, SEARCH, RESULT

  O systemie fizyokratów w ekonomice społecznéj

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Dostępne także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet

  Wysokorozdzielcza spektroskopia mechaniczna - nowe metody obliczeniowe i pomiarowe w badaniach stopów metali. T. 1-2 rozprawa doktorska /

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2012.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Praca finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu promotorskiego nrTryb dostępu: Internet.Metody obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia δ, metody klasyczne, metoda pomiaru δ z liczby oscylacji, NO, metoda regresji amplitud, RA, metoda regresji pól powierzchni, RS, metoda uśrednionego dekrementu tłumienia, RAAv, metoda Spline, S, metody optymalizacji w dziedzinie czasu, metoda NLST, OMI, metody z grupy interpolowanej dyskretnej transformaty Fouriera, IpDFT, metoda Yoshidy, Y, metody własne, YM, YMC, YL, metody z grupy transformaty Hilberta, praktyczne problemy związane ze stosowaniem transformaty Hilberta, metoda bliźniakowania sygnału odkształceń sprężystych. Hilbert-twin, nowa metoda obliczeń obwiedni tłumionych sygnałów, nowe metody obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia z wykorzystaniem metody Hilbert-twin, metody obliczeń częstotliwości rezonansowej f, modułu Younga E, metoda Zero-Crossing, GZC, metody z grupy interpolowanej dyskretnej transformaty Fouriera, YM, YMC, YL, A, Y, z grupy popularnych metod DFT, DFT2 n, DFTL, DFTLC, DFT2 n H, DFTL H, DFTLC H, z grupy transformaty Hilberta, H-t 1, H-t 2, H-t 3 PC, H-t 4 GZC, efekt Zero-Point Drift ZPD, zniekształcenia eksponencjalnie tłumionych sygnałów harmonicznych odkształcenia sprężystego obserwowane w spektrometrach mechanicznych, metody oceny wielkości efektu ZPD, zniekształcenia typu mikro-ZPD, makro-ZPD, parametry sygnałów odkształcenia sprężystego metali, stopów, metodyka obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia δ, częstotliwości rezonansowej f0, wyniki obliczeń uzyskane metodami klasycznymi, metodą OMI, ZC, z grupy dyskretnej transformaty Fouriera, popularnymi metodami DFT, wpływ efektu ZPD na wyniki obliczeń dla pojedynczego punktu eksperymentalnego, na kształt krzywych δ = f(T), na symetrię, kształt pików, piki duchy, Ghost Peaks, techniki usuwania wpływu efektu ZPD, zastosowanie metod OMI, IpDFT, metody filtracji sygnałów, walidacja nowych metod obliczeniowych w ramach testu Round Robin, testy przeprowadzone na sygnałach syntetycznych opracowanych w Niemczech, na sygnałach eksperymentalnych uzyskanych na stopach aluminium, wyniki badań porównawczych, porównanie metod klasycznych z metoda OMI, metod z grupy interpolowanej dyskretnej transformaty Fouriera IpDFT z metodą referencyjną OMI, metod z grupy Hilbert-twin, weryfikacja opracowanych w pracy metod obliczeń, wysokorozdzielczy układ triangulacji laserowej do pomiaru odkształceń sprężystych materiałów, przykłady zastosowań nowych metod obliczeń, metody obliczeń amplitud A[+]maxi, pierwsza metoda wyznaczania wycinków sygnału Wi, druga, obliczenia punktu styczności obwiedni do sygnału drgań swobodnie tłumionych PS[+]i, analiza położenia punktów styczności, amplitudy oscylacji z punktu widzenia obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia, zmiana położeń amplitud, punktów styczności w funkcji logarytmicznego dekrementu tłumienia, w funkcji częstotliwości rezonansowej, wpływ zmian położeń amplitud na wynik obliczeń logarytmicznego dekrementu tłumienia, transformata Hilberta sygnału drgań odkształceń sprężystych, album wynikó

  Mechanical properties and microstructure of dense ceramic membranes for oxygen separation in zero-emission power plants rozprawa doktorska /

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2013.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Membrane application, BSCF development, permeation efficiency of various perovskite materials, permeation stability, BSCF instability in CO2 environment, thermal, chemical expansion, mechanical properties of ceramic membranes, Young’s modulus, fracture strength and fracture toughness, creep properties, experimental details, investigated material, microstructure investigation, X-ray diffractometry, microscopy, bending experiments, fracture stress, depth sensitive indentation, additional heat treatment, creep experiments, experiment setup, methodology, post operational analysis, microstructure of as-received material, microscopy, phase composition, microstructure after heat treatment, after annealing in air, in vacuum, fractography of annealed material, BSCF tubes after creep test, mechanical properties of as-received material, Depth-sensitive Indentation, fracture stress, mechanical properties after thermal treatment, creep tests, influence of chemical expansion on creep, creep characterization, post operation analysis of damaged tube, mechanical properties of selected tube segments at RT, depth sensitive indentatio

  Wpływ frustracji na własności sieci Erdősa-Rényi z oddziaływaniem antyferromagnetycznym w modelu Isinga praca doktorska /

  No full text
  Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Sieci przypadkowe, teoria, model Erdösa-Rényi, sieć Wattsa-Strogatza, grafy ze sterowanym stopniem klasteryzacji, sterowanie współczynnikiem klasteryzacji w modelu sieci Barabasi’ego-Alberta, BA, zwiększenie stopnia klasteryzacji w sieciach przypadkowych, sieci dekorowane spinami, ferromagnetyzm, model Isinga, model niezależnych par, łańcuch spinów, model jednowymiarowy, regularna siec Bethego, drzewo przypadkowe, antyferromagnetyzm, ciepło właściwe, podatność magnetyczna, szkło spinowe, parametr Edwardsa-Andersona, przekrywania, algorytmy numeryczne, metoda Monte Carlo, algorytm Metropolisa, kąpieli cieplnej, modelowanie sieci, symulacje własności magnetycznych sieci, algorytmy obliczeń, ciepło właściwe, sieć przypadkowa, wyniki numeryczne, budowa grafu, rozkład stopnia wierzchołka, spiny sprzężone ferromagnetycznie, badanie stanu równowagi, temperatura Curie, spiny sprzężone antyferromagnetycznie, podatność magnetyczna, porównanie wyników symulacji z teoretycznymi przewidywaniami temperatury przejścia fazowego, siec regularna, budowa, magnetyzm sieci regularnej, temperatura przejścia, teoretyczne przewidywania, sieć pseudoregularna, przestrzenna, rzeczywiste próbki magnetyczne, grafy linków, rozkład stopnia wierzchołka, klasteryzacja, asortatywność, magnetyzm sieci przetransformowane

  Scalone uklady elektroniki odczytu dla matryc detektorów półprzewodnikowych o dużej liczbie atomowej Z rozprawa doktorska /

  No full text
  Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2011.Zawiera bibliogr.Dostępna także w wersji drukowanej.Tryb dostępu: Internet.Detektory promieniowania X, oddziaływanie z materią, opis zjawisk fizycznych, przekroje czynne, długość absorpcji dla różnych materiałów, mechanizm generacji ładunku w detektorze, średnia energia potrzebna do generacji pary elektron-dziura, współczynnik Fano, przebieg czasowy impulsu w detektorze, twierdzenie Ramo, detektory pozycyjne, paskowe jednostronne, dwustronne, mozaikowe, dryfowe, typu integrującego, CCD, monolityczne aktywne piksele, model elektryczny detektora paskowego, dobór materiału detektora promieniowania X, przegląd istniejących rozwiązań elektroniki odczytowej, układy odczytowe dla detektorów paskowych, projektowane przez BNL, układ KW03, RENA 3, DEDIX, CERN-DxCTA, dla detektorów mozaikowych, Medipix 2, H04, XPAD, wielokanałowy układ scalony w technologii submikronowej dla potrzeb detektorów o wysokiej liczbie atomowej Z, architektura układu, wzmacniacz ładunkowy, układ równoważenia par biegun-zero, analiza szumów wzmacniacza ładunkowego z uwzględnieniem prądu upływu detektora, układ PZC dostosowany do pracy z detektorami typu AC, DC, układ kształtujący, przywracania poziomu zerowego, dyskryminator, pomiary układu SXDR64 z detektorami promieniowania X, pomiary testowe SXDR64 bez detektora, opis stanowiska do pomiarów z promieniowaniem X, pomiary referencyjne z detektorem krzemowym, detektor krzemowy typu AC, DC, CdTe, podsumowanie wyników pomiarowych układu SXDR64, układ SXDv2, architektura, detektor CdTe, pracujący w trybie zbierania dziur, zliczania elektronó

  Ćwiczenia z metaloznawstwa. Cz. 1, Badania metalograficzne stopów metali praca zbiorowa /

  No full text
  Tyt. z ekranu tytułowego.Projekt archiwizacji Skryptów Uczelnianych AGH i innych wydawnictw książkowych.Zawiera fragmenty oryginału - ćwiczenia: 1,4,5,6, na których opublikowanie w tej formie autorzy wyrazili zgodę (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).Dostępny również w formie drukowanej.Ćwiczenia, badania metalograficzne metali i stopów, struktura, badania makroskopowe, mikroskopowe, stali, wygładzonej powierzchni, przełomów, stopów żelaza z węglem, stali węglowych w stanie wyżarzonym, surówek, żeliw, stopów metali nieżelaznych, stali stopowych, wiadomości o stopach żelaza z węglem, przygotowanie powierzchni próbek, trawienie, mikroskop pneumatyczny, próba toczenia, strugania schodkowego, podział stali węglowych, domieszki zwykłe w stali, mikrostruktury stali, określenie zawartości węgla w stali pseudotektoidalnej na podstawie mikrostruktury, domieszki w żeliwach, surówki, żeliwa, białe, szare, ciągliwe, sferoidalne, miedź, aluminium, stopy, łożyskowe, lutownicze, niskotopliwe, znakowanie metali nieżelaznych, domieszki w stalach, wpływ pierwiastków stopowych na przemiany alotropowe żelaza, rozdział pierwiastków stopowych pomiędzy fazy występujące w stalach, wpływ pierwiastków stopowych na własności ferrytu, obróbkę cieplną, kinetykę rozkładu przechłodzonego austenitu, krzywe CTP, oznaczanie, klasyfikacja stali stopowych, określenie składu objętościowego faz, składników strukturalnych, metody mikroskopowe określania wielkości ziarna płaskieg

  Charakteryzacje drzew ekstremalnych ze względu na dominowanie : praca doktorska /

  No full text
  Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków), 2006.Bibliogr. k. 66-69.Zbiory dominujące w literaturze, przykłady zastosowań, drzewa ekstremalne ze względu na pewne własności, na liczbę maksymalnych, największych zbiorów niezależnych, liczba zbiorów dominujących grafów, wzory ogólne na wyznaczanie liczby zbiorów dominujących dowolnego grafu, zależności rekurencyjne określające liczbę zbiorów dominujących pewnych podklas drzew, charakteryzacja drzew z najmniejszą, największą liczbą zbiorów dominujących, lasy, drzewa z największą liczbą zbiorów dominujących, o istnieniu efektywnych zbiorów dominujących, liczba efektywnych zbiorów dominujących pewnych podklas drze

  0

  full texts

  11,231

  metadata records
  Updated in last 30 days.
  Academic Digital Library (Akademickiej Bibliotece Cyfrowej) is based in PL
  Access Repository Dashboard
  Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇